Подобряват се дейностите по напояване, отводняване, предпазване от заливане, защита от ерозивното влияние на водите извън населените места, отчита министърът на земеделието Десислава Танева в подробен отчет за първото полугодие на 2019 г.

Реколтата от домати падна наполовина от миналогодишната

Оценката на министъра е, че продължават да се създават условия за устойчиво поливно земеделие в рамките на бюджетната програма „Хидромелиорации“.

Министърът: „В изпълнение на заложените стратегически цели по политика в областта на земеделието и селските райони от програмния бюджет на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г., през първото полугодие на 2019 г. се изпълняваха дейности за постигане на заложените оперативни цели по бюджетна програма „Хидромелиорации“ в рамките на наличните възможности“.

С държавната фирма „Напоителни системи“ ЕАД е сключен договор за експлоатация и поддръжка на водностопански системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.

За целта в държавния бюджет за тази година са утвърдени 19 млн. лв. Сумата включва и компенсацията, дължима на „Напоителни системи” ЕАД за извършването на обществената услуга за 2017 г., в размер на 2 632 748 лв.

Отчетените до края на първото полугодие разходи са в размер на 8,433 млн. лв.

Министър Танева отбелязва и конкретни дейности, извършени от началото на годината:

• Приет е доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект и е издадено разрешително за обект: „Ремонтно-възстановителни работи на каменната облицовка на мокрия откос на язовир „Огоста“ и на повредените участъци на облицовката на отводящия канал след основния изпускател“.

• Изготвена е „Техническа експертиза и технически проект за текущ ремонт, включващ подмяна на тръбопроводите и помпите в помпения кладенец, включително ремонт на металните стълби и пасарелки за достъп в междублоковите пространства до работните площадки, в тялото на стената на язовир  „Тополница“.

• Изготвено е експертно становище за изработен работен проект „Работен проект за изпълнение на технически решения на затапващо устройство на аварирал контролен пиезометър в инжекционната галерия на стената на язовир „Огоста“.

• Изготвено е Техническо задание за изграждане на локални системи за оповестяване и ранно предупреждение на компетентните органи и населението при бедствие на комплексните и значими язовири, публична държавна собственост с предоставено право за управление от държавата на МЗХГ.

• Осигурена е физическа денонощна въоръжена охрана на 21 комплексни и значими язовира – публична държавна собственост.

През първото полугодие експерти на министерството са извършили 37 проверки на дейността на сдруженията за напояване, като са издали 21 предписания за подобряване на работата им.

Министерството изготвя също текуща и периодична информация по поддържането на язовирите и обектите, изградени с държавни средства извън границите на населените места, за отводняване на земеделски земи и защита от вредното въздействие на водите.