Депутатите от Комисията по земеделието, храните и горите единодушно приеха на второ четене общ законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители от 17 ноември 2022 г.

 

Гласувайте: Получихте ли първия транш по СЕПП?

Това е общ законопроект и механичен сбор от два законопроекта за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, заедно с нанесените редакции. Председателят на комисията Росен Костурков предложи законопроектът да се гласува анблок, тъй като всички са имали възможността да се запознаят с него предварително.

В мотивите на законопроекта е посочено, че Европейската комисия (ЕК) представи през 2018 г. законодателни предложения в Обща селскостопанска политика (ОСП).

Предвидено е, че държавите членки на Европейския съюз (ЕС) са длъжни да изпълняват стратегическите планове по ОСП, одобрени от ЕК. За изпълнение на тези изисквания България трябва да създаде национално законодателство, което да уреди условията и реда за прилагане на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на България за програмен период 2023 - 2027 г.

Прилагането на Стратегическия план на страната трябва да започне на 1 януари 2023 г. За да може България да получи финансов ресурс, предвиден по плана и земеделските производители да се възползват от подпомагането, до тази дата трябва да влезе в сила националното законодателство за прилагане на плана. Това налага спешно приемане на пакет от нормативни актове.

За да се предотврати неусвояване на 1 581 175 591 лева, е наложително преди 2023 г. да е влязла в сила национална нормативна уредба за директните плащания и секторните интервенции.

В този законопроект се определя компетентността на министъра на земеделието за прилагане на Регламент (ЕС) 2021/241 за прилагането на Стратегическия план за земеделието и развитието на селските райони, както и Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и Съвета. Също така е предвидена и определена компетентността на министъра и за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/231 в частта за селското стопанство в приетия Национален план по Механизма за възстановяване и устойчивост.

За да бъде приет окончателно, законопроектът трябва да бъде гласуван в пленарната зала.