Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) приема документи за подпомагане  по схемата de minimis на земеделски производители за изхранване на животни през 2014 година. Приемът ще продължи до 23 април 2014 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес за физическите лица и едноличните търговци и по адрес на регистрация на юридическите лица.

Срокът за сключване на договорите и изплащане на помощта е от 8 до 23 май 2014 г.
 


[news]
Помощта се предоставя на земеделски производители, занимаващи се с първично производство на селскостопанска продукция – физически лица, ЕТ и юридически лица, които отглеждат едър и дребен рогат добитък от основно стадо – крави, биволици, овце-майки и кози-майки, регистрирани като земеделски производители съгласно Наредба 3 от 1999 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за 2014 г.

ЕТ и юридически лица трябва да бъдат регистрирани по реда на Закона за търговския регистър.

По мярката се подпомагат земеделски производители, които нямат изискуеми задължения към ДФЗ. В случай на налични изискуеми и ликвидни задължения към фонда, същите се прихващат от помощта.

На подпомагане подлежат бенефициенти, които нямат задължения към Напоителни системи. Проверката се извършва служебно от ДФЗ.

Условието е животновъдите  да запазят 75% от броя на животните, за които е получена помощта до 31 декември 2014 г.

Документи за предоставяне на помощта:

1. Заявление, генерирано от системата, в което се декларира: ЕИК (за ЕТ и ЮЛ); Брой животни по видове, за които се кандидатства; IBAN сметка и BIC код на обслужващата банка; размер на получената друга минимална помощ от 01.01.2012;

2. Копие на регистрационна карта, удостоверяваща актуална регистрация за 2014 г. по Наредба 3 от 1999 г.

3. Извлечение от ИСАК , генерирано от отдел ПСМП на съответната ОД земеделие за наличния брой животни по видове, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ.

4. Решение на компетентния орган на управление на  ЮЛ за кандидатстване по схемата (не се отнася за ЕТ)

Общият размер на помощите de minimis за един земеделски производител, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2012 – 2014).  
 Следете и коментирайте темата във Форума на Фермер.БГ:  De minimis 2014г. - документи, закони и разпоредби

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!