Програмите за повишаване на квалификацията на агрономите в близко време ще се променят съществено. Цифровите технологии, автоматизацията и изкуственият интелект проникват във все повече сфери на агробизнеса, съществено трансформирайки изискванията към навиците и компетенциите на специалистите, заети в селското стопанство, пише PrecisionAg.

CAP4US: Подкрепа за успеха на младите фермери

В доклад за бъдещето на професиите, изнесен неотдавна на Световния икономически форум в Давос, бе назован списък от умения, които ще бъдат най-необходими след 5 години. Всичките тези 10 умения ще бъдат важни за работниците във всеки един отрасъл.

Как тази професионална прогноза да бъде реализирана в селското стопанство? На какво трябва спешно да се научат агрономите, мениджърите в селскостопанските компании и фермерите? Отговорите са в следващите редове.

1/ Триизмерен поглед

Никой не отменя необходимостта от изучаване и знаене на предметните области – агрономия, агрохимия и други отрасли на земеделската наука. Но сега опитът на дългогодишно работещото стопанство все по-често се кодира в база данни и се подсилва с помощта на изкуствен интелект и машинно обучение. Опитните агрономи от цял свят все повече влизат в ролята на консултанти и доставчици на данни.

Голямата част от натрупания агрономически опит е разбит на единици и нули и предоставен в световната мрежа. Това дава възможност за взимане на комплексни и добре обмислени решения.

За селското стопанство това има революционно значение. Съчетаването на класическата агрономия и цифровизацията извежда растениевъдството на ново ниво. Мисленето на агронома в близките години ще зависи все повече от „триизмерно“ обогатените нови възможности. Именно този начин на мислене позволява не само да се отговаря на различните потребности на агробизнеса, но и да се прогнозират.

2/ Стратегическо мислене

Агрономите, които залагат само на своя собствен опит, наблюдението и „интуитивното чувство“, отиват в миналото. Агрономът от цифровата епоха пренася значителна част от анализаторската работа на програми. Така пести време за обмисляне и вземане на стратегически решения.

Експерти допълват, че агрономите ще се сблъскат с няколко потребности на цифровизацията на селското стопанство. Една от тях е способността да се оценяват новите идеи и решения. В частност, да се установява колко оптимално и етично е да се използва една или друга технология.

земеделие

3/ Творчески подход

Професията агроном винаги е била смятана за творческа. Всеки сезон, всяка култура, всяко конкретно поле – винаги се нуждае от ново индивидуално решение. Прелестта на новите технологии е в това, че те съществено разширяват диапазона на такива частни решения за всяко отделно стопанство.

Липсата на кадри тормози и зърнопроизводителите

Това вече е усетено от „цифровите аборигени“ – агрономите през 21 в., които предпочитат активно да използват онлайн-инструменти, платформи и решения. Този нов тип агрономи с интерес и разбиране следи новите технологии и продукти, тества ги на своите ниви и ги внедрява по най-добрия начин.

„Цифровите аборигени“ наедно с това приемат неизбежните разочарования в някои нови продукти.

4/ Координация с другите

Глобализацията и цифровизацията на селскостопанския бизнес изисква от агронома знанието на поне един чуждестранен език. Поради ред причина най-търсеният е английският. Той е необходим за успешното овладяване на новата техника, новите технологични решения и т.н. Освен това езикът помага на агронома да поддържа отношения с глобалните доставчици на семена, производителите на техника и сервизните центрове.

5/ Емоционален интелект

Внедряването на цифровите иновации изисква от агронома умения за управление на собствените емоции, а също така разбиране и използване на емоциите на другите хора в общуването. Как да се справи с раздразнение, за какво може да „сигнализира“ един страх, как може да мотивира себе си и своите подчинени, за да се постигнат най-добри резултати? Научната концепция за емоционалния интелект и програмите за неговото развитие вече са помогнали на много собственици на големи компании. Това умение ще бъде от полза и за агрономите и фермерите.

5/ Анализ и вземане на решение

Чрез експертна оценка в течение на сезона фермерът се налага да взема над 40 различни решения в ограничен период от време. Много от тези решения са обекти на цифровизацията. Възможностите, които носят цифровите технологии, в момента обаче се използват само частично.

Каналите за получаване на информация стават все повече, поради което нараства ценността на онзи служител, който умее да систематизира и анализира получените данни, а след това, на тяхната основа, взема оптимално за компанията решение. При това скоростта, с която специалистът прави изводи, ще бъде един от ключовите критерии за оценка на този навик.

7/ Аграрният пазар като потребител на услуги

Самият аграрен пазар е потребител на широк спектър от услуги от компаниите, произвеждащи семена, торове, селскостопанска техника, продукти за растителна защита и др. Активното търсене на пътища в помощ на фермерите, съдействието за решаването на съществуващи в агробизнеса задачи и сега е необходимо. Вече е развит в голяма степен световният бизнес на агрономите-специалисти. Това направление ще бъде търсено в бъдеще.

Компаниите, които ще могат да предоставят на фермерите желаните услуги, ще си осигурят значителен ръст на клиентите.

Например, селскостопанската техника става все по-сложна. Навиците на обикновения фермер или механизатор не са достатъчни, за да се ремонтира един смарт трактор или комбайн. Изискват се знания по микроелектроника, програмиране и мрежови технологии. Поради това в близките 10 години професиите консултант по селскостопанска техника, сервизен инженер или агроинженер, в чиито задължения влиза обслужването и настройването на смарт машините, ще набира популярност.

земеделие

8/ Умение за водене на преговори

Навикът за преговаряне, който по-рано бе разглеждан като необходим само на търговците и мениджърите, сега става важен за всички, които са заети в агробизнеса. Изгодно е да се продават идеи на другите, да се приемат откази или да се правят компромиси при преговори. Тези умения стават необходими за повишаване на ефективността на работата вътре в компанията, а също така и при взаимодействие с външни партньори.

9/ Когнитивна гъвкавост

Можем ли бързо да превключваме между различни задачи? Доколко добре действаме в условия на неопределеност и нееднозначност? Гъвкавостта на мислене е важно качество, което е необходимо да бъде налице в цифровата епоха. То гарантира благополучието на предприятието. Това качество ще бъде търсено при разширяване на системите за автоматизация на реализацията, когато клиентът получава продукцията директно от производителя.

10/ Цифрова компетенция

Умението да се работи със съвременна цифрова техника става определящо в агробизнеса. Способността да се работи с компютър, дронове, цифрови платформи помага съществено да се съкрати издръжката за провеждане на основните технологични операции. Например, технологията за диференцирано торене може да спести до 1/3 от разходите в сравнение с традиционния подход. Освен това достъпът до глобалното хранилище на земеделски знания неколкократно увеличава компетенциите и възможностите на всеки агроном, независимо къде се намира по света.