Общинските служби по земеделие вече да имат възможност да изготвят графична информация за данните от КВС във формат Shp файл, за границите на ползване на имотите на територията на дадено землище и текстова информация с необходимите атрибутни данни във формат DBF файл, за регистрираните в ОСЗ правни основания за ползването на имотите.
 
Това предлага заместник-министърът на земеделието и храните Цветан Димитров с проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.
 
В предложения проект на наредба за изменение и допълнение основната промяна е свързана с привеждане на наредбата в съответствие с настъпилите промени в нормативната уредба, а именно изменението на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) от ноември 2014г. С разпоредбата на чл. 41, ал. 1 от ЗПЗП е регламентирано, че земеделските стопани, които ползват земеделска площ въз основа на правно основание, могат да кандидатстват за плащане по Схемата за единно плащане на площ.
 
В момента в Наредбата е регламентирано, че данните от КВС се предоставят и приемат само в „ZEM формат“. Ето защо в §26 се създава чл. 45а, където е разработена изцяло нова процедура, която регламентира безвъзмездно предоставяне на земеделски стопани на изходни данни за ползването на имотите от КВС и кадастралните карти в посочените нови форматни файлове.
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!