По-малко реколтирани площи ( 41,4 хил. ха) и по-малко произведен плод (202,6 хил. тона) през 2020 г. спрямо предходната година. Това е обобщението от статистическите данни на агроминистерството. Същите сочат, че водещо място в производството на плодове у нас заема Югоизточният район.

Къде се губят 7 млн. лв. от обвързаното подпомагане?

Площите с овощни, черупкови и ягодоплодни насаждения в земеделските стопанства през 2020 г. заемат 64,9 хил. ха. Реколтираните от тях са с 3,5% по-малко спрямо година по-рано. Поради климатични и други причини около 15,3% от плододаващите овощни градини не са били реколтирани миналата година. Най-голям дял от реколтираните площи заемат черешите – 25,7%, следват сливите и джанките – 20,7%. 

При черупковите реколтираните площи се увеличават: при орехите с 11,5%, а при лешници с 5,3%. При останалите овощни видове увеличение се наблюдава само при сливите -  6,9%. Най-голям е спадът при кайсиите - с -36,8%. 

Новите насаждения

От новосъздадените насаждения през стопанската 2019/2020 година 53% са черупкови видове, 38% - костилкови, а семковите и други заемат едва 9%. От черупковите видове най-голям е делът на орехите с 51,3%, следвани от бадемите с 29,2%. От костилковите най-голям е делът на сливите с 50,3% и на черешите с 29,7%. 

Реколтата

През 2020 г. са произведени 202 579 тона плодове, което е с 13,6% по-малко в сравнение с 2019 г. Водещо място заема Югоизточният район с 26,9% и Южният централен с 26,8%. В Югоизточния район е съсредоточено производството на праскови (66,7%) и череши (40,3%). В Южния централен район е 38,2% от производството на ябълки, на сливи – 30,4%, на вишни – 28,6%, и на череши – 24,3%. В Северния централен район са произведени 72,1% от кайсиите за страната. При производството на малини най-висок дял заема Североизточният район. 

Добивите

Средните добиви от вишни, малини и ябълки за 2020 г. са по-високи в сравнение с година по-рано. По-ниски са те обаче при праскови, кайсии и череши.

Площите с невстъпилите в плододаване овощни насаждения са 13.1 хил. ха. Най-голям относителен дял заемат орехите – 46,9%, следвани от други черупкови – 20,6%, сливи и джанки – 14,7%. 

Реализацията

Реализирани са 97,2% от произведените плодове. За търговската мрежа са насочени 39,5%, за преработвателната промишленост – 34,9%, а 1,8% са за собствена консумация. Около 23,8% от продукцията е предназначена за директни продажби на дребно, раздадена е като рента и други плащания в натура или е изнесена от страната. 

Напояване, обработки, торене

Напоявани са 39,2% от плододаващите и невстъпилите в плододаване насаждения. От напояваните площи 53,4% работят с инсталации за капково напояване, а 22,0% - гравитачно. Най-голям е делът на напояваните площи с череши, сливи, ябълки, орехи и праскови. 

Предпочитаната обработка на почвената повърхност е изораване или окопаване, приложена при 64,3% от площите с овощни насаждения.

Химическо обезтревяване се прилага при 6,0% от площите, предимно при череши, сливи, ябълки и праскови. Общо върху 37% от засадените площи са внесени минерални торове, а върху 7% – органични.

Резитба на насажденията се провежда върху 68% от площите на плододаващите и невстъпилите в плододаване. Срещу болести се третират около 55% от засадените площи с овощни, черупкови и ягодоплодни видове, а срещу неприятели – 49%.