Поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици, да бъдат включени в обхвата на облагаемите с данък имоти. Това предвижда проекта на ЗИД на ЗКПО.

От Финансовото министерство съобщиха за Фермер.БГ, че предложението е с цел, от една страна, да се предотврати възможността за отклонение от данъчно облагане, а от друга страна, да се осигури равнопоставеност на лицата, които са променили предназначението на земеделските земи, попадащи в строителните граници на населените места и селищните образувания.

Фермер.БГ публикува изпратените въпроси и получения от МФ отговор по предложените промени в ЗКПО:

Кои конкретно имоти ще подлежат на облагане с данък в случай, че се приемат промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, чрез който се предлагат и изменения в Закона за местните данъци и такси?

 

Ще бъдат ли засегнати зеленчукови/овощни градини, оранжерии, които се намират в населени места?

 

Земеделски земи извън населените места ще подлежат ли на облагане?

 

Означава ли това, че градините и оранжериите в населените места трябва да се регистрират като земеделски земи. В такъв случай ще подлежат ли на облагане с данък?

 

Каква е целта, която се поставя с въвеждането на този данък?

 

Направен ли е анализ и в какъв размер са очакваните средства, които биха влезли в бюджета от тези данъци?


По поставените въпроси следва да се има предвид, че в проекта на ЗИД на ЗКПО, § 15, т. 1 се предлага поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици, да бъдат включени в обхвата на облагаемите с данък имоти.

 

С проекта се предлага промяна в чл. 10, съгласно която поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици, да бъдат включени в обхвата на облагаемите с данък имоти. Предложението е с цел, от една страна, да се предотврати възможността за отклонение от данъчно облагане, а от друга страна, да се осигури равнопоставеност на лицата, които са променили предназначението на земеделските земи, попадащи в строителните граници на населените места и селищните образувания.


Едновременно с това за земеделските земи, които са извън строителните граници на населените места, следва да се има предвид, че при условие че посочените недвижими имоти отговарят на условията да бъдат определени като земеделски земи, то същите не следва да се облагат с данък върху недвижимите имоти.


В Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е посочено, че земеделски земи са тези, които са предназначени за земеделско производство и:

1. не се намират в границите на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания), определени с подробен устройствен план, или с околовръстен полигон;

2. не са включени в горския фонд;

3. не са застроени със сгради на: промишлени или други стопански предприятия, почивни или здравни заведения, религиозни общности или други обществени организации, нито представляват дворове или складови помещения към такива сгради;

4. не са заети от открити мини и кариери, от енергийни, напоителни, транспортни или други съоръжения за общо ползване, нито представляват прилежащи части към такива съоръжения.


Едновременно с това в чл. 2 от Закона за опазване на земеделските земи е посочено, че земеделските земи са национално богатство и се използват само за земеделски цели. Предназначението на земеделските земи е за производство на растителна продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното плодородие и здравето.


В хода на съгласувателната процедура и обществена консултация текстът на разпоредбата ще бъде допълнително анализиран и прецизиран, за да не се създава разнопосочно тълкуване и разбиране.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!