Срокът за регистрация на кладенците се удължава до 28 ноември 2022 г. Измененията са заложени в Закона за опазване на околната среда, приети от Парламента на второ четене.

Облекченият режим за напояване среща отпор

От удължаването могат да се възползват собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, които са изградени до 28 януари 2020 г., но нямат разрешение за строеж. Същото важи и за кладенците за собствени нужди, които до 27 ноември 2018 г. не са били вписани в регистъра.

Заявлението се подава в съответната басейнова дирекция, като съгласно друга промяна в закона това може да се случи и чрез съответния кмет или кметски наместник по местонахождение на кладенеца. Те издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни ги предават на съответната басейнова дирекция.

Законът влиза в сила от 27 ноември 2020 г.