Запознахме ви с детайлите около проектобюджета на Европейската комисия (ЕК) за 2021 г., в който влиза и подпомагането за земеделските производители по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП). Анализаторът проф. Алан Матюс направи разбивка на проектобюджета и значението му за земеделската общност. 

Що е то малък, среден и голям земеделски производител?

Във втория материал за проектобюджета, Матюс разказва какво е виждането на Комисията по земеделие и развитие на селските райони (COMAGRI) по отношение на бюджета.

COMAGRI прие своето становище относно проектобюджетът за 2021 г. на 21 септември 2020 г., като изпрати набор от конкретни предложения за изменение към ЕК. Всъщност таблицата по-долу показва нагледно основните промени.

Показани са и гласуваните бюджетни кредити в бюджета за 2020 г., за да се подчертае, че в много случаи COMAGRI предлага възстановяване на разходите до нивата до 2020 г. Измененията на земеделската комисия се отнасят най-вече до бюджетните редове на ЕФГЗ. Един съществен пропуск е всяко предложено увеличение на бюджета за схемата за единно плащане на площ (СЕПП), което се прилага в по-новите държави членки. Комитетът също така предлага да се включат допълнителни 300 милиона евро за извънредни пазарни мерки. Измененията на COMAGRI обаче са изцяло символични и без практическо значение, като се има предвид много малкият марж, останал под тавана на ЕФГЗ, който не би могъл да поеме допълнителните 2 милиарда евро от предложените от него разходи.

СЕПП и екосхеми: Министерството хвърля повече светлина

 


Източник: COMAGRI


COMAGRI има твърда позиция, призовавайки за прилагането на подкрепата на европейския инструмент за възстановяване (ERI) за ЕЗФРСР още през следващата година, вместо да чака до 2022 г. Бюджетните кредити по тази позиция са предназначени да покрият финансирането на специфични мерки за възстановяване и устойчивост за справяне с безпрецедентното въздействие на кризата с COVID-19.

Комисар Януш Войчеховски подкрепи този призив в изявата си пред COMAGRI в началото на септември. По-голямата част от държавите членки също желаят да заредят средствата за възстановяване през 2021 и 2022 г.

Колебанието на ЕК по този въпрос обаче може да бъде свързано с мнението, че мерките, финансирани с този инструмент, трябва да допринесат за екологичния преход. Заедно с това това субсидиране изисква прилагането на нови схеми в стратегическите планове на ОСП, които ще започнат едва през 2022 г. 

Директни плащания: От кои мерки по ПРСР са прехвърлените 140 млн. лв.?

В изявата си пред COMAGRI комисар Войчеховски изглежда свързва предсрочното освобождаване на средства от ERI със съгласието, че преходният период на ОСП трябва да продължи само една година. Понастоящем координаторите на COMAGRI се договориха да включат разпоредби за управлението на фондовете NGEU / ERI в преходния регламент на ОСП. Целта е да се обединят двете текущи процедури в един общ акт.

Измененията на COMAGRI съдържат и две предложения за нови пилотни проекти, които ще бъдат финансирани от бюджета. Пилотните проекти и подготвителните действия са изключение от правилото, че всеки разход на ЕС изисква както влизане в бюджета, така и правен акт, разрешаващ разходите. Тук могат да бъдат разрешени разходи за инициативи от експериментален характер. Целта - да се провери осъществимостта и полезността на действие, което може да се превърне в постоянни дейности на ЕС със собствени бюджетни редове без съответния правен акт.

COMAGRI предлага две пилотни програми - за хуманно отношение към свинете и етикетиране, обозначаващо намаленото въздействие на парникови газове в природата.

Първата програма има за цел да повиши хуманното отношение при клането на прасетата във фермата и в промишлени условия, като се редуцира използването на CO2.

Втората програма предлага въвеждане на етикетиране за страните-членки на ЕС, подчертаващо приноса на земеделските производители за намаляване на емисиите от парникови газове. От схемата ще се възползват земеделци, които прилагат по-зелените схеми, подкрепяни от ОСП. Предвиждат се три различни категории: 
(1)„Ферма, благоприятна за климата“ (преходно ниво към неутрално отношение към въглерода); 
(2)„Климатично неутрална ферма“ и
(3)„Климатично положителна ферма“. 

Идеята е да се подобри добавената стойност на усилията на фермерите за намаляване на техните емисии на парникови газове.

 

Очаквайте и трета част на материала, където ще разберете какво предвиждат анализаторите за 2021 г. и как спряганият проектобюджет ще рефлектира върху фермерите и техните субсидии.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.