Така наречените чувствителни сектори бяха определени в един от SWOT анализите, които ще ни послужат да изготвим Стратегическия план на страната ни за новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП) в периода 2023-2027 г.

Кои фермери имат право на преотстъпен данък?

В него е записано, че е нужно преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара. Според анализа, като чувствителни се определят секторите зеленчукопроизводство, трайни насаждения, етерично-маслени и лекарствени култури, както и разбира се сектор животновъдство.

В анализ на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) се казва, че “определянето на тези сектори като чувствителни, не е подкрепено с подробни данни в аналитичната част от предложението. Още повече – по отношение на трайните насаждения в анализа на сектор „Земеделие“ се отбелязва ръст, както на използваните площи, така и на произведената продукция”. Подобно е и мнението на младия животновъд Цанко Занов, който отглежда пъдпъдъци в село Златуша, община Божурище

“Не мога да се съглася, че е правилно да има чувствителни сектори предвид състоянието и конкурентоспособността на животновъдството в България”, коментира той пред Агри.БГ и добавя:

“Оказва се, че няма критерии, по които са определени тези чувствителни сектори, които залягат и в условията за кандидатстване за прием по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Реално в земеделието към този момент абсолютно всички земеделци са в чувствителен сектор. Аз, например, отглеждам пъдпъдъци и те въпреки че са от животновъдния сектор не са включени като приоритет. Зайците също не са включени. Но пък щраусите са”, обяснява Цанко Занов.

В желанието си да намери отговор на въпросите си, той изпраща два въпроса по ЗДОИ до земеделското министерство. Оттам отговарят по-скоро шаблонно:

“При разработване на Пакета с документи по подмярката и в частност на Приложение № 10: „Суровини от растителен и животински произход и продукти от тях в чувствителните сектори" от Условията за кандидатстване са отчетени данните от SWOT анализите за състоянието на земеделието и преработващата промишленост, както и идентифицираните потребности.

При определянето на суровините от растителен и животински произход и продукти от тях в чувствителни сектори са отчетени и секторите, които са с приоритет и по стартиралия вече прием по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства”, като включените суровини са съгласувани и с ресорните дирекции в министерството, които разполагат с актуални данни за състоянието на отделните сектори. В списъка са включени култури и животни, които имат стопанско значение за страната.

Проектът на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2, включваща и Приложение № 10, е обсъдена и на Тематичната работна група по подмярката на проведените заседания през месеците Април и Юни 2021 г., на които присъстваха представители на браншови организации в областта на селското стопанство и преработвателната промишленост. Приложение № 10 е одобрено от Комитета за наблюдение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. на писмена процедура, приключила, на 28 юни 2021 г.”, обясняват от ресорното ведомство.

Цанко Занов обаче има контрааргументи.

“Относно приемственост между този и другите приеми, за мен такъв тип приемственост и приоритизиране е просто продължаваща подкрепа на сектори като кокошки-носачки и бройлери в изгода на предишни правителства. По този начин се стимулират едни и същи сектори и не се дава възможност на по-малките алтернативни земеделци и животновъди, които имат потенциал. По обясненията, които получих, не можах да разбера и какво е стопанското значение на щраусите, защото те също са в списъка на чувствителните сектори. В обясненията и документите също не можах да разбера защо от чувствителните сектори липсват зайци, магарета, гъби и пъдпъдъци.

По този начин се твърди едва ли не, че ние не сме значими за българското селско стопанство. Аз съм млад фермер и изведнъж ми се казва, че не съм от приоритетните сектори. Това е малко обидно, предвид на това, че човек сам избира с какво да се занимава”, добави той.

Според младия пъдпъдичар въпреки цитирания SWOT анализ, по подмярка 4.2 млади земеделски стопани не получават приоритет.

"Това означава, че се дава приоритет единствено на работата на младите в селското стопанство, но не и при изграждането на собствени преработвателни предприятия, чрез които да добавят по-голяма стойност към първичните си земеделски продукти", заключи Цанко Занов.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg