Има условия за финансиране за развитие на късите доставки на храни и те са разписани в мярка в мярка 16 „Сътрудничество“ и по-конкретно подмярка 16,4. на Програмата за развитие на селските райони. Това заяви д-р инж. Мая Нинова, държавен експерт в дирекция "Развитие на селските райони" в Министерство на земеделието и храните по време на конференцията „Фермерските храни“, предаде репортер на Фермер.БГ.
 
Освен мярка 16, съществуват и още две мерки, които са свързани с късите вериги на доставки. Такава е мярка 1“Трансфер на знания“. Мярката ще стартира тази година и тук към семинари и информационни срещи е поставено и обучението за къси вериги на доставка на храна. Чрез мярка 1 всички центрове и институти за обучение биха могли да кандидатсват за курсове, свързани с късите доставки на фермерски храни и местни пазари. Отделно по подмярка 1,3 за посещение на земеделски стопанства могат да кандидатстват и НПО-та в областта на земеделието и околната среда, каза Мая Нинова. 
 
Подмярка 16,4 е част от мярка 16 – изцяло нова мярка. Тя се очаква да стартира през следващата годината. При нея няма индивидуални играчи. Тук задължително трябва да кандидатства обединение, посочи експертът и подчерта, че това ще бъде едно от големите предизвикателства, тъй като обединението за нашите земеделски производители не е лесен процес. Чрез подмярката се подпомагат организации от два типа обединение за къса верига на доставки и обединение за местен пазар. При кандидатстването за подкрепа по подмярката се добавя и конкретно име с цел идентифициране при дейностите за популяризиране, например. 
Бенефициенти по подмярката са юридически лица по Търговския закон или обединения по Закона за задълженията и договорите. Участници в едно обединение могат да бъдат: земеделски стопани, включително групи и организации на производители, МСП, търговци на дребно. 
 
Обединението представя колективен проект на сътрудничество, в който е посочено следното: териториален обхват на действие на късата верига на доставки или на местрния пазар; брой и вид на участниците в сътрудничеството; дейности, които ще се извършват от обединението; продукти, включени в предмета на сътрудничество; бизнес план за изпълнение на дейностите; инвестиционен план за изпълнение на дейностите; инвестиционен план за осъществяване на сътрудничество; план за популяризиране; договор за създаване на обединението. Приоритет имат проекти, които се изпълняват в планински райони и проекти, в които са включени малки стопанства. Бюджетът по подмярката е 8 млн. публични средства. Максимално допустимият размер за помощта за периода на прилагане на програмата е 500 000 евро. Финансирането е до 50%, а проектите обхващат период до 5 години, каза още Мая Нинова.