Най-голямото предизвикателство в сектор “Биопроизводство”, както и най-актуалното нещо, което предстои, е одитът, който очакваме в края на месец ноември. Това каза пред журналисти земеделският министър Десислава Танева във Велико Търново.

Статистика: Броят на овцете се запазва, но се увеличава млеконадоят

“Взели сме всички мерки и ако този одит мине успешно, сме намерили допълнително 40 млн. евро, които ще бъдат прехвърлени по мярка 11, след нотификацията в ЕК. Парите ще бъдат разпределени в приеми под условие, по които браншът постигне консенсус”, обясни Танева и допълни, че отново ще се стимулират уязвимите сектори, като животновъдството, плодове и зеленчуци.

Последният одит на Сметната плата от 2018 г. по изпълнението на мярка 11 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., беше за периода 01 януари 2015 г. до 30 юни 2017 г.

Тогава се установиха няколко слабости:

- Над две години след старта на ПРСР 2014-2020 г. няма стратегически документи за биоземеделие;

- Установен е недостиг на средства за поемане на нови ангажименти. Така за кампания 2017 г. е ограничен приемът на заявления за подпомагане.

- Изискванията по мярка 11 позволяват на фермерите да получават плащане, без да се стремят към добиви.

- Няма единна информационна система между Министерството на земеделието и Държавен фонд „Земеделие“ и функционалност за автоматично извличане на информация, което създава риск от забавяне на плащанията;

- Слабостите в системата на контрол не предоставят увереност за спазване на правилата за биоземеделие;

- Голямо е текучеството на персонал в компетентното звено в агроминистерството.


Един от сериозните проблеми, който Сметната палата отчете беше факта, че земеделците могат да получават компенсации, без да се стремят към добив на продукция, което значи, че на практика евромярката води единствено до наливане на пари без реален резултат.