Бюджетът по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2016 е в размер на 741.1 млн. лева, съобщават от Земеделското министерство. Ставката на хектар се определя на база окончателния размер на допустимата площ по схемата за текущата кампания. 
 
СЕПП е основната схема за подпомагане с директни плащания. Подпомагането се базира на хектар допустима земеделска площ, върху която земеделският стопанин извършва земеделска дейност и която ползва на правно основание. 
[news]

Плащанията по СЕПП се намаляват с 5 % за онази част от сумата, която надвишава левовата равностойност на 150 000 евро и със 100 % за сумите, които надвишават левовата равностойност на 300 000 евро за съответната година, като преди това се приспадат свързаните със селскостопанска дейност възнаграждения за труд, които реално са изплатени от земеделските стопани през предходната година, включително данъците и вноските за социално осигуряване, свързани с трудовата заетост. 
 
Кандидатите, чиито прогнозен размер на подпомагането надхвърля левовата равностойност на 150 000 евро, ще имат възможност да отбележат размера на изплатените от тях разходи за заплати в заявлението си за подпомагане. 
 
Декларираните от фермерите данни ще бъдат сравнявани с информацията, получена по служебен път в ДФ „Земеделие“-РА от компетентните органи – НАП, НСИ и НОИ. Сумите, обект на намаление, ще бъдат приспадани преди плащането на субсидията по СЕПП. Държавен фонд „Земеделие“-РА осъществява контрол дали след 18 октомври 2011 г. земеделските стопани са разделили стопанството си единствено с цел да избегнат намалението на плащанията. Проверките включват административен контрол на лични и географски данни за кандидатите в ИСАК.