В сравнение с година по-рано, през 2015 г. броят на животновъдните стопанства, в които се отглеждат говеда намалява с 21,2%, а този на стопанствата с биволи - с 33,3 процента. Това сочат данните в годишния доклад на министерството на земеделието и храните (МЗХ). 
 
 
Според него при стопанствата, отглеждащи овце и кози спадът е съответно с 19,4% и 21,3%, а при тези със свине - с 35 на сто. 
Същевременно, общият брой на говедата и овцете в страната остава сравнително стабилен – съответно с 0,5% и 0,3% по-малко спрямо 2014 г., а този на биволите и свинете дори нараства – съответно с 13,5% и 8,5%. 
 
 
По-съществен спад на годишна база е отчетен само при общия брой кози – с 5,4%, отчитат от МЗХ. 
 
През миналата годинас прилагане на схемите за обвързано с производството подпомагане в животновъдството, в това число и схеми за месодайни крави и животни под селекционен контрол, се наблюдава промяна в продуктивното направление при едрите и дребни преживни животни, като част от млечните животни се насочват към месодайно направление. 
 
Значително увеличение спрямо 2014 г. е регистрирано при месодайните крави - с 55,6% и месодайните овце-майки – с 15,6%. През 2015 г. броят на птиците нараства с 6,8% спрямо предходната година до 15,6 млн., което се дължи главно на увеличения брой пилета за месо - 7 278 хил.  броя, което е с 18,2% повече.
 
 
Иначе при всички видове животни през 2015 г. е отчетено окрупняване на стопанствата. Най- съществен ръст е регистриран в средния брой на биволите, отглеждани в стопанство – с 68,8%, до 27 броя. Година по-рано те са били 16 броя. 
 
Спрямо предходната година, средният брой свине общо в стопанство нараства с 66,9%, а средният брой на свинете-майки - със 77,9%. Отчетеният ръст е предимно в резултат на намалението с над 50% на малките стопанства, гласи анализът на агроведомството. 
 
 
Средният брой на животните в стопанствата, отглеждащи говеда общо нараства с 26,4% на годишна база, а при тези с овце и кози общо увеличението е съответно с 23,8% и 20,3 процента.
 
 
През 2015 г. се наблюдава намаление на броя на повечето млечни животни, с изключение на биволиците. В съчетание с по-ниската средна млечна продуктивност, това допринася за спад в добива на сурово мляко в страната.
 
Сравнявайки с 2014 г., производството на млечна суровина през годината отбелязва спад от 6,4% до 1 118 704 хил. литра. Най-голямо намаление е регистрирано при производството на козе мляко – с 8,4%, следвано от добива на краве мляко – с 6,8% и по-слабо изразено при овчето мляко – с 0,9%. 
 
 
Само добивът на биволско мляко нараства с 6,8% на годишна база, поради нарасналия брой биволици. 
Делът на кравето мляко от общия добив на мляко през годината е 89,2%, следват овчето – 6,4%, козето – 3,5% и биволското мляко – 0,8%. 
 
Водещ при производството на мляко през 2015 г. остава Южен централен район, с дял от 27,6% от общото количество, следван от Югоизточен район с 18,4% и Североизточен район с 15,2%.