В цели два програмни периода нямаме съобщено от нито един животновъд при проверки на Техническия инспекторат към Разплащателната агенция в чек-листите за проверки на място да са отразени квадратни метри с открита нежелана растителност, изброена поименно по видове, количества и измерени пространства.

Гласувайте: Нужни ли са повече пари по Ковид мярката и de minimis?

Дадено е едно общо понятие за нежелана растителност и оттам насетне всичко се свежда до субективната преценка на проверяващия, посочват от Обединени български животновъди в своето становище относно готвените промени в Наредба №2 за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ.

Ето защо те настояват категорично да отпаднат не само всички новоизброени видове – буквално цял хербарий, но и предходните 4 растения

Браншът: Посочената в нормативната уредба нежелана растителност служи единствено като параван за санкции към животновъдите за използваните от тях пасища. 

В мотивите си за нормативни промени от ресорното министерство посочват Регламент на (ЕС) №1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на ОСП. Какво обаче пише в негo, систематизират от ОБЖ. 

В член 4, параграф 1, буква „в“, подточка „ii“ ясно е разписано, че „селскостопанска дейност“ означава: 

ii) поддържането на земеделска площ в състояние, което да я прави подходяща за паша или обработване без подготвителни действия, които са извън рамките на обичайните земеделски методи и машини, съгласно определени от държавите членки критерии въз основа на установена от Комисията рамка, или 
iii) извършване на минимална дейност, която се определя от държавите членки, в земеделски площи, които естествено се поддържат в състояние, подходящо за паша или обработване. 

Съгласно същия Регламент постоянно затревените площи са земеделска площ, земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражи, естествено растящи (саморазсадени) или чрез култивиране (изкуствено засети). Специално за пашата е казано, че може да включва подходящи за паша видове, като храсти и/или дървета само при условие тревата е преобладаваща. 

Всяка държава може сама да решава какво означава „подходяща за паша земя, по отношение на която се прилагат установени местни практики, при които тревите и другите тревни фуражи традиционно не са преобладаващи в зоните за паша. 

Нещо повече, всяка членка сама определя критериите, които да спазват земеделските стопани, за да се счита, че пасищата са подходящи за паша, както и минималните дейности на площи, естествено поддържани в състояние за паша.

В тази връзка от бранша дават и конкретни предложения за следващия програмен период, които могат да залегнат както в схемите за директни плащания, така и в досегашната мярка 10 „Агроекология и климат“. 

Почистване на останали след паша растения

 

Да се разпишат дните/времето за паша на съответните видове животни и различните региони в страната в зависимост от надморската височина. След края на пашата неизпасаните растения да се почистят/окосят и изнесат извън пасището. Именно тогава ще има ефект от пашата и почистването на пасищата. 

Редуване/ротация на пасищата (пасищни парцели)

 

Добре е пашата да се извършва по различно време и животните да се преместват, ако животновъдът има достатъчно площи. Пасището може да се раздели на парцели и да се редуват. Някои от пасищата в зависимост от състоянието им може да бъдат оставени за почивка/самовъзстановяване.