Представители на браншовите организации в селското стопанство и министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще проведат първо обсъждане на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) за 2021-2027 г.
 
 
Предвижда това да стане днес - 26 юни, от 14:00 ч. Причината за срещата е, че през този период българският аграрен сектор да получи 7,7 млрд. евро. Проектът на Европейската комисия за новата ОСП предвижда смяна на приоритетите в политиката от спазването на формални правила към постигането на определени резултати.
 
Националните власти в страните-членки ще получат по-голяма гъвкавост в разпределянето на финансирането за фермерите, но преди това ще трябва да подготвят и за защитят пред ЕК Стратегически план за определяне на националните цели и начините за постигането им.
 
Нагласите в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) са изработването на Стратегическия план да стане съвместно с консултативните съвети по браншове и с широкото участие на фермерските организации.
 
В новата ОСП Комисията предлага понижаване на тавана на директните плащания, които едно стопанство може да получи. Проектът предвижда намаление от 300 хил. евро на 60 хил. евро годишно,  като в диапазона до 100 хил. евро има стъпала с редукции.
 
 
Предложението е за суми между 60 000 и 75 000 евро намалението на субсидията да бъде с 25%, между 75 000 и 90 000 евро – с 50%, и между 90 000 и 100 000 евро – със 75%. Така реално една ферма не може да получи повече от 81 250 евро, съобщи Галин Генчев от Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК по време на представянето на новата ОСП в София този месец.
 
Идеята е икономисаните средства да бъдат преразпределяни към малките и средните стопанства за конкретни политики. Приоритети в бъдещата ОСП на ЕС ще бъде силната подкрепа за доходите на фермерите и особено за младите земеделски стопани, както и увеличаване на субсидиите за екология и мерки за опазване на климата.
 
Това ще става в условията на намален бюджет за европейската аграрна политика в резултат от Brexit и увеличените плащания за сигурност и миграционни процеси.
 
В рамките на българското председателство на Съвета на ЕС се проведоха две заседания на Работната група по хоризонталните селскостопански въпроси („Реформата на ОСП“) - на 15 юни 2018 г. и на 20 юни 2018 г., като бяха обсъдени на техническо ниво оценка за въздействието на законодателния пакет, предмет, обхват и определения в проекта на регламент за стратегическия план, както и цели, показатели и условност.