5588 земеделски стопани в момента обработват 79% от земята. Tова са стопанствата над 1000 дка, обяви по време на Парламентарен контрол земеделският министър Десислава Танева. 
 
55 563 стопани обработват до 1000 дка. „Особеното тук е, че не бих могла да кажа, че това са малки стопани, защото всичко зависи от вида земеделско производство, което работят. Ако то е плодове и зеленчуци, стопанският производствен обем е достатъчно висок и това са едни средни пазарно устойчиви земеделски стопани“, коментира Танева. 
 
Министърът заяви, че „всички действия, които предприехме категорично са в посока на подкрепа на малките и пазарно неустойчиви земеделски стопани в този програмен период. Приоритетна подкрепа на недофинансираните отрасли в българското земеделие, като животновъдство, плодове и зеленчуци. Като примери Танева посочи, че по линия на директните плащания нашата страна е приела таван за намаление от 5% за суми между 150 000 евро и 300 000 евро и от 100% за суми над 300 000 евро.От 2014 г. България прилага Схемата за преразпределително плащане,  тоест за първите 30 хектара има допълнително плащане. Освен това за първи път приложихме Схемата за малките фермери, като смея да кажа, въпреки че не са финализирани точните данни, плащането на малките фермери по тази схема сме го предвидили за май месец. От 61 151 земеделски стопани, малко над 9000 земеделски стопани заявиха интерес от схемата. Това означава, че близо 9000 стопани няма да са част от администрирането на директните плащания до края на програмния период, ако запазят обема, който са имали, каза Танева. 
 
В подкрепа на малките земделски стопани по линия на ПРСР, министърът подчерта, че за първи път малките стопанства ще имат възможност да кандидатстват по специална тематична подпрограма – тематична подпрограма за малките стопанства с общ бюджет 110 млн. евро за периода 2014-2020. 
 
В индикативният график за 2016 г., който е публикуван на сайта на Министерството на земеделието и храните, са посочени подмерките от тематичната подпрограма, по които предстои прием на заявления за подпомагане през годината. Това са подмерките: 2.1.2 „Помощ за осигуряване на консултантски услуги за малки земеделски стопани”; 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства; 6.3 Стартова помощ за развитието на малки стопанства (61 млн. евро), където ще могат да се закупуват, включително и животни, нещо което е недопустимо по Мярката за големите стопанства.