Най-рязко в ЕС се е увеличила стойността на селскостопанската продукция в България. За една година тя е нараснала с 37% – от 4 млрд. евро на 5,5 млрд. евро, сочи статистика на Eurostat за периода 2020-2021 г. 

Гласувайте: Какви ренти се изплащат за стопанската 2021/22 година?

След страната ни в класацията се нареждат Румъния (+25%) и Чехия (+16%). Промяна не се отчита във Финландия, Малта и Кипър, докато в Дания (-2%) и Словения (-4%) има спад.

Средно за целия ЕС стойността на агропродукцията е нагоре с 8% за една година. Тя е оценена на 449,5 млрд. евро по базисни цени за 2021 г. Тази промяна се дължи на ръст на номиналната стойност на селскостопанските стоки и услуги като цяло (с около +7,5%), докато обемът на продукцията е почти непроменен спрямо 2020 г. (едва +0,8%).

Малко над половината (55%) от стойността на европейската селскостопанска продукция идва от отглеждането на земеделски култури (248,7 млрд. евро, или +13% в сравнение с 2020 г.). Една трета (36%) се формира от животни и животински продукти (163,1 млрд. евро, или +3%), главно мляко и свинепроизводство. Селскостопанските услуги (21,6 млрд. евро) и неделимите неселскостопански дейности (16,2 млрд. евро) допринасят за останалите 8,4 %.

Повече от половината (57,8 %) от общата стойност на продукцията в ЕС идва от „голямата четворка“: Франция (82,4 млрд. евро), Италия (61,2 млрд. евро), Германия (59,2 млрд. евро) и Испания (57,1 млрд. евро). Следващата група включва Холандия (30,6 млрд. евро), Полша (27,9 млрд. евро) и Румъния (21,1 млрд. евро). Три четвърти (75,5 %) от общата стойност на селскостопанската продукция на ЕС през 2021 г. идва от тези седем държави членки.

Продължава тенденцията към намаляване на броя на хората, работещи в селскостопанския сектор. Спадът за миналата година е -1%. Особено рязко свиване на общия труд се наблюдава в България (-9,9 %), Латвия (-8,9 %) и Литва (-6,6 %). 

Общият вложен труд в селското стопанство е намалял драстично в почти всички държави членки през периода между 2006 г. и 2021 г. Отново най-резкият спад е в България (средно -7,9% годишно), Румъния (-5,7%), Словакия (-5,3%), Естония (-5,2%).