Общо 84 000 000 лева ще получат през 2024 г. свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение, реши на свое заседание днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ). 

Още по темата: Може ли да се наложи таван на помощта за хуманно отношение?

Одобреният финансов ресурс по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” и по „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" е в размер на 42 млн. лева.  

За свине

Схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете” е със срок на прилагане от 01.01.2024 г. до 31.12.2029 г., като е одобрена и  регистрирана под номер SA.109693 в Регистъра на държавните помощи на Европейската комисия. 

Максималният бюджет по схемата за целия период на прилагане е в размер на 250 471 791 лв., като размерът на помощта за всяка година се определя с решение на УС на ДФЗ.

В обхвата на схемата са включени следните мерки:  

▪    Мярка А - Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10 % над задължителния стандарт;
▪    Мярка Б - Осигуряване на изкуствена светлина за 11 часа;
▪    Мярка В - Използване на фураж, съдържащ деоксиниваленол не повече от 2,5 mg/kg.

За птици

Схемата на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците” е регистрирана под номер SA.109688 в Регистъра на държавните помощи на Европейската комисия и е със срок на прилагане от 01.01.2024 г. до 31.12.2029 г. 

Максималният бюджет по схемата за целия период на прилагане е в размер на 241 939 336 лв., като размерът на помощта за всяка година се определя с решение на УС на ДФЗ.

В обхвата на помощта са включени следните мерки:

▪    Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг. 
▪    Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт.
▪    Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата).
▪    Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30% (гарантиране на концентрация на амоняк (NH3 до 14 ppm), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати - каолин, бентонит, зеолит /клиноптилолит/ и др.)

Схемите за държавна помощ са с увеличен бюджет за новия период на подпомагане, като това е договорено с браншовите организации и са отчетени инфлационните процеси през последните години.

Помощта по двете схеми се предоставя на стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години. 

Съобразно постигната договореност с бранша по отношение на обслужването на предоставените от ДФ „Земеделие“ кредити през 2008-2010 г., погасяване на част от дължимите суми в размер на 20% от размера на задължението ще бъде извършено чрез прихващане от предоставеното подпомагане по схемите за хуманно отношение.

Предстои ДФЗ съвместно с компетентните дирекции в Министерство на земеделието и храните и БАБХ, да изготвят указания за прилагане на схемите.