Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 11 май 2015 г. в Брюксел. На него ще се проведе дебат по предложението за регламент относно биологичното производство и етикетирането на биологичните продукти с цел постигане на общ подход по него. По време на срещата ще се обсъжда и опростяването на Общата селскостопанска политика. Делегацията на Словения ще представи предложението си до ООН за обявяване на 20 май 2015 г. за Международен ден на пчелите.
 
Правителството се запозна с доклад за резултатите от участието на България в Неформалното заседание на Съвета на министрите на ЕС по околна среда, проведено на 14 и 15 април в Рига. Основна тема на него беше биологичното разнообразие и връзките му с други политики.
 
Обсъжданията бяха фокусирани върху осъществения напредък по целите на Стратегията на ЕС, целяща спиране на загубата на биологично разнообразие до 2020 г. и насърчаване на ефективното ползване, подобряването и опазването на състоянието на природните богатства. Дебатът на министрите до голяма степен бе базиран на резултатите в новия доклад за състоянието на околната среда, който предоставя цялостна оценка на състоянието, разнообразие в други ключови политики. Министрите обмениха информация за добри практики на национално ниво за ограничаване на загубата на биоразнообразие. Обсъдени бяха предизвикателствата и възможностите за включването на темата за биологичното разнообразие в други ключови политики като земеделието, горското стопанство и регионалното планиране.
 
Темата за опазване на биологичното разнообразие и използването на енергия от възобновяеми източници бе обсъдена на съвместна сесия с министрите на енергетиката. С цел намаляване на енергийната зависимост и смекчаване на изменението на климата, вниманието на държавите-членки на ЕС бе фокусирано върху увеличаване на използването на местни възобновяеми източници, което от своя страна даде отражение върху биологичното разнообразие. Министрите обмениха национален опит по отношение на планирането и изпълнението на политиките за възобновяема енергия и биологичното разнообразие и за ползите от принципа за технологична неутралност.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!