Основната цел на внасянето на биологични стимулатори е да се подпомогнат и ускорят естествените процеси на усвояване на хранителните вещества и адаптацията на растенията към природните условия. Именно поради това тяхната ефективност невинаги е видна, а за повишаването на качеството на реколтата обикновено се използват само химически или органични торове, информира growingproduce.com.

Заради чумата: Русия ограничи вноса на овце и кози от България

Биостимулаторите стимулират ефективността в селското стопанство чрез:

1/ Повишаване на устойчивостта на растенията към абиотичния стрес, включително суша, екстремни температури и соленост на почвите;
2/ Стимулиране усвояването и ефективното използване на хранителните вещества;
3/ Подобряване на плодородието не почвите по пътя на добавяне на полезни микроорганизми;
4/ Повишаване на качеството на отглежданите селскостопански култури.

Основни видоме биостимулатори

На основата на аминокиселини

Става дума за хуминови вещества с високо съдържание на хуминова киселина. Внасянето им ускорява обмяната на веществата на растенията и стимулира бързото усвояване на хранителните вещества. Увеличава проницаемостта на мембраните на клетките.

Чрез екстракти от вородасли

Помагат на растенията да натрупват вода и подобряват аерациията. Използвате са свързване с неорганичните метали с органични молекули. Така по-бързо се усвояват металите.

Екстрактите от водорасли подобряват способността за обмен на катиони, т.е. способността на почвата да трансформира торовете в почвен разтвор.

Чрез екстракти на растения

Тази област е слабоизучена. Изследванията се водят с цел извличане и по-нататъшна употреба на химически съединения, способни да потискат враждебните растителни видове.

На основата на микроорганизми

Полезни гъбички и бактерии се съдържат в биоторовете. Те стимулират растежа на растенията и усвояването на хранителните вещества. Освен това подобряват повчените условия и помагат за справяне с абиотичния стрес.