Отпада критерият разходите за земеделска техника да не надхвърлят 50 на сто от допустимите разходи по едно проектно предложение по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“. Това стана ясно по време на 16-ото заседание на Комитета по наблюдение по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 

Какви точки и за какво ще се дават по инвестиционните мерки?

Остава обаче изискването максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периоди на прием проведени след 1 януари 2021 г., да е в рамките на 250 000 евро. 

Също така разходите за земеделска техника няма да се считат за инвестиции в обхвата на дейностите по Next Generation, научи Агри.БГ.

Костадин Костадинов: Критериите по мярка 4.1 и 4.2 не устройват никого

На заседанието са приети и някои промени в критериите за оценка. Така например за проектни предложения с инвестиции и дейности, насочени в сектор "Плодове и зеленчуци", и/или сектор "Животновъдство", и/или сектор "Етеричномаслени и медицински култури", точките от 15 се вдигат на 20, по предложения на бранша.

Завишават се и точките от 5 на 10 за проектни предложения с включени инвестиции за напояване на селскостопански култури от собствени водоизточници.

Понижава се и едно от минималните изисквания по подмярката. То е при критерия за оценка "Проекти представени от земеделски стопанства разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000". Изискването - "Най-малко 85% от обработваемите площи на земеделското стопанство и/или животновъден/и обект/и са разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000" се променя на "най-малко 70%".

По подмярката ще се финансират проектни предложения получили не по-малко от 15 точки.

По подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ също се вдигат точките по един от критериите. А именно за проектни предложения, подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти - точките се повишават от 10 на 20.

Очаква се приемите по инвестиционните мерки 4.1 и 4.2 да стартират най-рано през месец април 2021 г.