Министерството на земеделието и храните дава от бюджета си сумата от близо 1,5 млн. лв. за фирми, които ще оценяват Програмата за развитие на селските райони / ПРСР / до момента. Въпреки, че по ПРСР 2007-2013 не са стартирали все още не малка част от мерките и въпреки, че по най-успешната мярка - 121 от подадени над 1400 проекта, няма изплатен нито един лев, то МЗХ е решило да раздаде 1 440 000 лв. за оценка на Програмата до момента. Гаранцията за участието в търга е 12 000 лв. Фирмите кандидати трябва да имат минимум 600 000 лв. годишен оборот за последните 2 години. Когато кандидатът е обединение на физически и/или юридически лица, при подаване на офертата трябва да представи документ за учредяване, а преди сключване на договора да се регистрира като юридическо лице. В сайта на Министерството на земеделието липсва / поне аз не видях/ информация за документи по процедурата.