Съществува забавяне при изпращането на уведомителни писма за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за Директни плащания за кампании 2016 и 2017 г.
 
 
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов потвърди това в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Георги Стоилов.
 
„Удължаването на срока за подаване на документи за кампании 2016 и 2017, който съвпада с плащанията за предходната кампания, заложени в индикативен график, множеството допълнителни административни проверки и плащания за кампаниите от програмен период 2014-2020 г., доведоха до забавяне на изпращането на уведомителните писма спрямо очакванията на земеделските стопани“, обясни министърът.
 
Той припомни, че през Кампания 2015 влязоха в сила 14 нови схеми за кандидатстване със заявления за директни плащания. Това е наложило изцяло да бъде променено типа на уведомителното писмо, което Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изпраща на кандидатите по схемите и мерките след оторизацията на всички плащания. 
 
По думите на министъра, уведомителните писма за Кампания 2015 и следващите са интегрирани. Те включват 7 компонента на системата от плащания, обвързани с площи и данните по мярка 12 „Плащания по „Натура 2000 и Рамковата директива за водите“.
Също така отразяват всички промени от новата ОСП, които включват 14-те нови схеми, въвеждането на тавани за плащания СЕПП, активен фермер, налагането на системата за предупреждение „жълт картон“ и финансова дисциплина и много други.
 
 
„Целта на уведомителните писма е да предостави пълна информация на бенефициентите за подадените от тях заявления и резултатите от извършените по тях проверки. В него се посочват декларираните и допустимите за подпомагане площи, одобрените суми за подпомагане по отделните схеми и мерки, санкциите и редукциите по тях, като в приложената към писмото таблица, се представя начина на формиране на общата сума за подпомагане“, допълни Румен Порожанов.
 
Неговите данни сочат, че до момента за Кампания 2015 г. са изготвени и изпратени към бенефициентите всичките 65 506 уведомителни писма за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерки за директни плащания, базирани на площ. 
 
Изпратени уведомителни писма по всички схеми и мерки, включени в заявлението за подпомагане, с изключение на тези по мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), които са в процес на изготвяне.
 
 
Над 23 000 са уведомителните писма по схемите за обвързаното подпомагане на животни, както и 41 318 писма на кандидатите по схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, както и над 2 000 писма по мярка 11 от ПРСР. 
 
„Предстои изготвянето и издаването на писмата за Кампания 2016. По отношение на писмата за Кампания 2017 все още не са приключили проверките и окончателните оторизации по някои от мерките от ПРСР, които са част от общото заявление за подпомагане, което кандидатите подават за директните плащания“, каза Румен Порожанов.
 
През месец август предстои изплащането на субсидиите за хуманно отношение към говедата и овцете. 
 
„Уведомителните писма се издават с определено закъснение. Истината е, че те станаха толкова сложни – те са малки книжки, в които трябва да се опише и да се направи абсолютно всичко. Безспорен приоритет – да направим плащанията навреме. Тази година смятам, че се справихме по-добре по кампанията, което е за сметка на миналата година“, обобщи министърът.