Заповед на директора на БАБХ от 16 март регламентира как да става придвижването на домашни свине с произход от животновъдни обекти за отглеждане на свине в индустриални и фамилни ферми, както и до кланици. Посочено е как се случва това и за източнобалканските свине.

И чумата по свинете взе поредните си жертви

Преди движението на животните, стопанинът им трябва да изпрати по електронен път няколко писмени документа до съответната Областна дирекция по безопасност на храните. Те засягат местозначение за извършване на движението, произход на пратката свине, маршрут на транспортното средство. Към тях се прикачва и резултат от лабораторно изследване.

Задължително условие е свинете да са отглеждани в обекта поне 30 дни преди датата на движение или от раждането им. Освен това в обекта не трябва да са внасяни свине от други места отново в продължение на най-малко 30 дни.

В рамките на 7 дни преди датата на движение трябва да се вземат проби от брой свине от пратката, така че да се установи 5% разпространение на Африканска чума по свинете (АЧС) с 95% достоверност. Тази проба трябва да се направи от регистриран ветеринар и да бъде отрицателна за наличие на вируса. 

БАБХ: Преди движение на пратки свине изследването на пробите за АЧС следва да бъде за сметка на собственика на животните. 

Последното условие не е задължително да бъде изпълнено, в случай че обектът е бил проверен за една година през интервал от минимум 4 месеца от официален лекар при спазване на определена методология, която е подробно описана в заповедта.

Друго задължение на обекта е да изпълнява план за биосигурност и контингенс план, одобрени от съответната областна дирекция по храните.

В деня на движението на свинете следва да се направи клиничен преглед, включително и измерване на температурата, както и да се издаде ветеринарномедицинско свидетелство за движение от официален ветеринарен лекар. 

БАБХ: „Клиничните прегледи на животните преди движение се отразяват във ВетИС.“

Транспортните средства се дезинфекцират преди и след превоза на животните. По пътя те не трябва да спират.

За всяко предстоящо движение към свиневъден обект се изпраща писмено уведомление от ОДБХ до централата на БАБХ на [email protected] А ежеседмична справка за брой движения и клане на свине в кланиците се изпраща до БАБХ на [email protected]

Настоящата заповед отменя три предишни и точки от други две. 


ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ:

На дневен ред: Новите изисквания към животновъдните обекти

Тръгва кампания: Познавате ли промените във ветеринарния закон?

До 31 март: Всички прасета във фамилни ферми с ушни марки