Българската агенция по безопасност на храните има нов зам.-изпълнителен директор, който ще отговаря за здравеопазване на животните. Това е д-р Петя Петкова съобщиха от БАБХ за Фермер.БГ.   
 
Д-р Петя Петкова е родена на 15 юни 1982 г. в гр. Стара Загора. През 2006 г. е завършила висше образование във Ветеринарномедицинския факултет при Тракийския университет гр. Ст. Загора с отличен успех и придобита образователно – квалификационна степен „магистър“, специалност ветеринарна медицина. По време на следването в продължение един семестър е била на редовно обучение в Университета по ветеринарна медицина в гр. Гисен, Германия.
 
За периода 2006-2008 г. е завършила е следдипломна специализация по заразни болести по животните. През 2011 г. завършва втора магистратура “Ветеринарна администрация” в Тракийския университет, гр. Ст. Загора. През 2015 г. е зачислена като докторант в самостоятелна форма на обучение към научна секция “Екзотични и особено опасни инфекции към” Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт “проф. д-р Г. Павлов”, гр. София. През м. Януари 2016 г. д-р Петкова е отчислена с право на защита на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”.
 
В периода 2004-2006 г. работи в клиника за дребни животни. От 2006 г. е служител на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС) съответно от младши до главен експерт . След като НВМС беше преструктурирана в Българска агенция по безопасност на храните, д-р Петкова е назначена за началник отдел „Хуманно отношение към животните“ в дирекция “Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите”.
 
Има специализации в чужбина – Германия, Холандия, Австрия, Кения, Чехия и други.
 
Владее писмено и говоримо английски, немски и руски език.
 
Д-р Петя Петкова е назначена на мястото на досегашния ресорен зам.-директор д-р Дамян Миков.