Предложенията за изменение на ПРСР 2007-2013 г., които МЗХ ще направи пред Европейската комисия, ще създадат изключително големи проблеми за фермерите, както в чисто административен аспект, така и във финансов план, а някои дори ще бъдат поставени в невъзможност да изпълнят нови правила, касаещи минал период. Това се казва в официална позиция на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) по повод предложенията за изменение на ПРСР 2007-2013 г., които Управляващият орган (УО) на Програмата ще изпрати на Европейската комисия.
 
Асоциацията на земеделските производители предлага:
[news]
1. УО съвместно с ДФ „Земеделие“ при наближаване на крайния срок за изпълнение на проектите по ПРСР да анализира своевременно кои одобрени инвестиции по различните мерки на програмата няма да бъдат изпълнени от бенефициентите и ще останат нереализираните проекти, респективно няма да бъдат разплатени. След оформяне на прогноза за сумата, за която съществува риск да бъде загубена, да се пренасочат средства от съответните мерки/оси към мярка 214 за обезпечаване на установения недостиг за 2015г.
 
2. Изменението да предвижда пренасочване на установената сума по т.1 към мярка 214, както и коректна методика за пресмятане на ставките с оглед избягване на двойното финансиране за екологизиране по стълб 1 и стълб 2, като новата ставка да важи за 2015г.
 
3. Ако се въвеждат актуализирани изисквания по управление, да бъдат приложени от 1 януари 2016 г., да включват единствено предложението за предкултура и от тази дата да се създаде правна възможност за бенефициентите да прекратят ангажиментите си.
 
4. УО да стартира максимално бързо дори и неофициално съгласуване на предложенията ни с ЕК, за да може да се минимизира рискът от загуба на средства по ПРСР 2007-2013г., да бъде адаптирана своевременно и Наредба 11, а фермерите да имат предвидимост за приходите си в 2015г., съществено важни за устойчивото управление на бизнеса си и планиране на разходи, обезпечение на кредити и пр.
 
Аргументите на УО са неубедителни и непълни за предоставяне в подобен вид на ЕК, което е реална предпоставка за отхвърляне на предложеното 15-то изменение от ЕК и реална заплаха от загуба на ценно и оскъдно време за решаване на проблема в края на възможния срок, спазвайки правилото n+2.
 
АЗПБ приканва УО на ПРСР 2007-2013г. да се съобрази с гореизложените коментари и предложения, сериозно да преразгледа и да оттегли проекта на 15-то изменение, да отмени настоящата процедура на писмено съгласуване и да предприеме спешни и коректни действия за професионално и справедливо решаване на казуса с мярка 214. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!