Създалото се напрежение по отношение на приема по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 и нестихващите притеснения на кандидатствалите бенефициенти, че бюджетът не е с адекватен еквивалент спрямо интереса, Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) предлага увеличаване на  бюджета на мярка 4 със средства от националния бюджет. 
 
Целта е да се гарантира подпомагане на проектите по подмярка 4.1. на фермерите от приоритетните сектори – плодове, зеленчуци, мляко, месо и етерично-маслени култури, посочват от Асоциацията на земеделските производители. Предложението ще доведе до увеличаване на сега заложения процент на националното съфинансиране по мярката и по този начин ще се затвърди националната политика на подпомагане на уязвимите сектори, която намира отражение и в ПРСР 2014-2020 г.
 
В тази връзка АЗПБ счита за уместно да бъде анализирана своевременно тази възможност за увеличение на бюджета на мярка 4 и в частност на подмярка 4.1. Ангажирането на допълнителни национални средства не би следвало да утежни годишния бюджет на страната, тъй като тези необходими допълнителни средства реално ще се разходват в периода 2016-2018 г. и ще изиграят ключова роля за постигане на очакваните ефекти на ПРСР 2014-2020 за страната.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!