„Все още няма яснота и взети национални решения по прилагането на схемите от директните плащания и „зелените изисквания“ за новия период 2015-2020. Срокът на администрацията за вземане на решенията е 31 юли 2014 г., а земеделските производители трябва да имат указания и да се подготвят сега, също до 31 юли - в периода за подаване на декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, за да могат да покрият изискванията от 1 януари 2015 г.“, заяви председателят на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) Венцислав Върбанов.

 

АЗПБ изразява в официално становище притесненията си, че до момента МЗХ не е обявило решенията и няма детайлни указания към земеделците относно прилагането на всички новости. Изискванията за диверсификация, например, земеделците трябва да съобразят още сега след жътва - при изпълнение на почвените обработки съобразно планирания сеитбооборетен план на стопанството (вид култури, % съотношение, азотофиксиращи).

 

Задължението пък за наличие на 5% ЕНП (екологично насочени площи) към стопанства, обработващи над 150 дка земя, земеделците трябва да познават в детайл от сега при подаване на декларациите по чл. 69 и чл. 70, които ще са база за сключване на споразумения, оформяне на правни основания за ползване на земеделски земи и подаване на заявления в кампания по директни плащания 2015 г. Трябва да са известни кои от изброените в регламента елементи като ЕНП ще прилага България и как.

 

Например, ако се реши в страната като ЕНП да се прилагат буферни ивици, на които не се отглежда земеделска продукция, и които са разположени на или непосредствено до обработваеми земи по такъв начин, че дългата им страна е успоредна на водното течение, включително ивица с крайречна растителност с ширина до 10 м. по протежението на водата, ИЛИ, канали и открити водни течения за целите на напояването или отводняването с ширина до 6 м. - под каква форма да се заявят/декларират от земеделците в срока до 31 юли 2014 г. и как и къде общинските службите ще ги отразят и администрират, така че да могат да се заявят като ЕНП в кампания 2015 г. и да са допустими за подпомагане?

 

И още, но не само - как се изчисляват 5-те % ЕНП на ниво стопанство, какъв ще е списъкът на азотофиксиращите култури, териториалният им обхват и начин на отглеждане, и пр.? По предложение от месец февруари на АЗПБ към МЗХ от месец юни е сформирана работна група към Министерството, проведени са три заседания с продължителност от около 3 часа всяко и са обсъдени отделни елементи, но понастоящем взети решения няма.

 

Предстоят едни от съществените и основополагащи теми като прилагане на намаления на плащания над 150 000 евро, прехвърляне на средства между първи и втори стълб (които не са заложени и в програмата на групата за понеделник 7 юли), заявяват от АЗПБ.

 

"Вместо анализите и прогнозите да са в началото на дискусиите – те вероятно са оставени за финални, което обезсмисля цялата работа на групата. Считаме, че националните решенията трябва да бъдат взети своевременно и адекватно, както на сроковете, необходими на земеделците, така и на сроковете, необходими за адаптация на законодателството на страната по прилагането на ОСП 2015-2020.

 

С оглед изискванията, влизащи в сила от януари 2015 г., земеделските производители трябва да разполагат с необходимата информация сега, когато тече процедурата по подаване на заявления", се посочва в позицията. В тази връзка АЗПБ настоява Министерство на земеделието и храните (МЗХ) да предостави ясни инструкции по всички новости спешно, за да успеят в срок до 31 юли земеделските производители да планират следващата си стопанска година.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!