От началото на 2016 г. стартира Пилотният проект: „Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов“ по договор за безвъзмездна финансова помощ от Европейски съюз с № MARE / 2014/04 – SI2.724176, който предстои да се реализира в рамките на 24 месеца.
 
Проектът е на обща стойност 177 767, 00 евро, от които 159 990 евро са финансирани от страна на ЕС, а разликата е самоучастие на „ЕС ПИ КОНСУЛТ БГ“ ООД. Компанията е  основана през 2009 г., като дейностите, които тя развива са основно в сферата на консултантските услуги и сътрудничество между държавната и местната администрация, неправителствените организации, бизнеса, чуждестранните партньори и други. 
 
В тази връзка, компанията веднъж придобила широк опит в сътрудничеството между различни институционални структури, постави началото на една нова по-всеобхватна стъпка, да положи основите на нещо ново и уникално както за България и Румъния, така и за Европейски съюз – да изгради с помощта на ЕС Асоциация, защитаваща интересите на дребномащабните рибари в района около Черно море. Целите, които си поставя Асоциацията с названието „Европейска Асоциация на рибарите в Черно море“ е да подпомага създаването на подходяща пазарна инфраструктура, която да допринесе за прозрачност на пазара за риба и рибни продукти и за намаляване възможността за нелоялна конкуренция в отрасъла. Установяването на контакти и сътрудничество с международни асоциации и сдружения в областта на рибарството, създаване и поддържане на устойчиво равновесие между състоянието на съществуващите ресурси и защита на социално-икономическата структура на крайбрежните общности в България и Румъния са също сред приоритетите на новосъздадената Асоциация. 
 
Финансовата помощ се предоставя и с оглед повишаване на осведомеността на широката общественост за ролята на дребномащабния риболов в бъдещите решения по отношение на съответните политики на национално и европейско равнище, чрез въвеждането на добри практики, подходящи за региона на Черноморския басейн. В рамките на проекта се предвижда още да бъдат обучени и информирани над 130 представители на дребномащабния риболов от България и Румъния. Предвижда се и обмен на опит във Великобритания, като страна с утвърдени традиции в този бранш.