Българската асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци (БАОППЗ) сигнализира с Отворено писмо Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за опасността от пълен провал на мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Бюджетът по мярката е 14 793 043 лв.
 
 
Асоциацията посочва като основна причина за очаквания провал условието, поставено от Управляващия орган по ПРСР, кандидатите да отговарят на условията за малки и средни предприятия, като не се допускат микропредприятията.
 
„Обяснявам си това с грешка или недоглеждане: администрацията разполага със списъчния състав на групите и организациите, знае какви са оборотите им. Защо някой не погледна да види, че ще почти всички ще  останат извън борда“, коментира изпълнителният директор на Асоциацията Чавдар Маринов пред Фермер.БГ.
 
Той изтъкна, че по дефиниция микропредприятия са тези с до 3,9 млн. лв. годишен оборот и средносписъчен състав на персонала под 10 човека.
 
 
„Малките и средните предприятия са с недостижими обороти и персонал 50 и 100 човека. Само една-две организации може да покрият това изискване“, допълни Чавдар Маринов.
 
Негов анализ показва, че от съществуващите общо 67 групи и организации на производители десет са изначално недопустими по мярка 9, тъй като вече са получавали подпомагане като групи по Наредба 11. Изключването на микропредприятията влиза в конфликт със самата философия на мярка 9 да се подпомагат групите и организации със средства за административен персонал, офиси и оборудване. 
 
„По дефиниция групите и организациите са маркетингови структури. Те не извършват производствена дейност. Членовете произвеждат, а ролята на групата и на организацията е да приеме продукцията, да я калибрира, да я подготви с лого, с марка и да прави търговия. На кого са му нужни тези 10 човека за един маркетинг. В нашата асоциация имаме членове и с по 20-30 човека, но те работят като групи и организации от 7 години, сега станаха огромни производители, които доставят на всички търговски вериги. Но това се получава след 5-6 години на труд и капитал. Абсурдно е изискването за това от самото начало“, обясни Чавдар Маринов.
 
Затова Асоциацията настоява грешката спешно да се поправи, като Управляващият орган на ПРСР (Дирекция „Развитие на селските райони" в МЗХГ) промени „Насоки“-те по мярка 9 и включи като допустими кандидати и микропредприятията. Административно промяната може да стане бързо, тъй като изискванията не са приети с наредба, а с „Насоки“ от Управляващия орган.
 
 
За да има ефект промяната, Асоциацията настоява и за удължаване на срока за прием на документи с един месец – до 20 септември. 
 
„Знаем за ролята на организациите за скъсяването на веригите на доставки и изобщо за ползата от тях за крайния потребител“, коментира Маринов.
 
Асоциацията ще информира на 31 юли  министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов за проблема и ще му предложи решението. В МЗХГ вече е внесена обща позиция на браншовите организации от сектор „Плодове и зеленчуци“. 
 
„За първи път от години сме се обединили. Имаме ясна и разписана позиция с 33 искания и кратък анализ защо настояваме за тези промени. Искаме например да има Закон за овощарството и градинарството, конкретна стратегия за сектора, както и цялостна стратегия за селското стопанско, предлагаме промени в редица законови и подзаконови нормативни актове, промяна на схеми, допълнителни субсидии“, допълни Чавдар Маринов.
 
Секторът очаква конкретни действия, тъй като през последните 20 години състоянието му значително се е влошило. Важно искане на Асоциацията е обвързаната подкрепа да се раздели между приоритетните сектори „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“ в съотношение 50:50,  вместо сегашното 65:35 в полза на животновъдството.