Дискусиите, посветени на новата Обща селскостопанска политика (ОСП), този път са наистина напрегнати. Постигането на компромиси е трудно, задоволяването на всички интереси, запазвайки същевременно т.нар. „зелен тренд“, изглежда практически невъзможно. Но ще трябва да се постигне.

Периодът, който се обсъжда, е 2021 – 2027, но вече е очевидно, че новите правила и условия, каквито и да са те, няма да могат да бъдат въведени още през следващата година. Щом институциите в Брюксел и Люксембург още не са постигнали съгласие по основни моменти, какво остава за предстоящите преговори на национално равнище? А в България? 

Попълни анкетата ТУК

Чрез своята анкета в рамките на инициативата „Заедно за българското село!“, фондация Смарт Агростарт търси отговори на някои основни въпроси по темата, опитвайки се да разбере какви са обществените нагласи. Защото, въпреки че е пряко насочена към земеделието и развитието на селските райони, ОСП се отразява пряко или косвено на практика върху всички сфери на икономиката и живота в страните членки на ЕС.

Колко време според вас трябва да продължи преходният период от старите към новите правила на ОСП? Към какъв тип подпомагане за земеделските стопани да бъдат насочени средствата в преходния период по ПРСР? Какво ще насърчи земеделските стопани да кандидатстват за финансова помощ в рамките на преходния период? На тези и други въпроси се опитва да отговори допитването на фондация Смарт Агростарт.

Именно подпомагането по старите правила (ОСП 2014 – 2020) в първите години от новата ОСП е основен момент на провежданата анкета. Това е един широкодискутиран и актуален към момента въпрос. Какво мислите вие? 

Попълването на анкетата ТУК ще даде представа за общата нагласа на обществеността по отношение на подпомагането на земеделието и селските райони по време на преходния период. 

Всяко мнение е от значение! Включете се и вие!!! 

Проект „Заедно за българското село!“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.