Проектът за възстановяване на хидромелиоративната инфрастуктура, отпаднал от проекта на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) е тема, която тези дни активно се коментира в аграрните среди. 

Чудо за три дни ли бяха проверките за виртуалните стада?

Отношение взе и председателят на Института за агростратегии и иновации - Светлана Боянова. 

“Проектът трябва да бъде обсъден отново преди да бъде зачеркван от НПВУ с оглед на икономическото (особено за секторите зеленчукопроизводство и овощарство, но не само) и екологично (климатичните промени и очакваното увеличаване на засушаванията в глобален аспект) значение на напояването”, написа Боянова в социалните мрежи.

Според нея сега е шансът ни въпросът с напояването на земеделските земи, политически употребяван през годините, да бъде решен и да не бъде оставян като тежко наследство на следващите поколения. 

Светлана Боянова: Политическата воля е решаваща!

Според нея не е редно скандалите около държавното предприятие "Напоителни системи" да бъдат водещи за дългосрочното и трайно решаване на проблемите пред напояването. 

“Важно е да се отбележи, че проектът предвиждаше възстановяване на съществуващи съоръжения, т.е. съоръжения, които и в момента се използват, но очевидно неефективно.

Може да се помисли директно Министерството на земеделието да поеме изпълнението на проекта вместо "Напоителни системи", а може отново да се прецизират съоръженията, които да бъдат възстановени и то след анализ на ниво басейнови дирекции. Експертизата по отношение на хидромелиоративната инфраструктура е ключова тук”, коментира експертът.

Тя допълва, че иновативни решения за модерна хидромелиоративна инфраструктура за засилен мониторинг на всяка капка вода, която се използва за напояване на земеделските земи са повече от необходими - тук всякакви предложения на иноваторите в България са повече от добре дошли, обясни Боянова пред БНР.

“Следва да се има предвид, че за всяка инвестиция за всяко съоръжение така или иначе следва да се направи оценка на въздействието върху околната среда. При необходимост с оглед на спазване на принципа "да не се нанася значителна вреда" да се преразгледат обектите, предложени за възстановяване в предходния вариант на НПВУ, с оглед на състоянието на водните тела, от които се черпи вода за напояване, териториите от Натура, върху които може да се повлияе негативно и т.н.”, посочи специалистът и каза:

“Считам за несъстоятелно оправдаването на отпадането на проекта за напояване с Европейската Комисия. Напротив, от опита ми като заместник-министър знам, че ЕК винаги е била партньор на страните членки. Затова е необходимо да се положат максимални усилия, за да се засили обосновката в защита на ефективното и екосъобразно напояване в земеделието на България и в рамките на оставащото време администрацията и бизнеса да се потрудят заедно”.