В дните до края на тази година Фермер.БГ ще публикува поредица от разяснителни статии във връзка с новите моменти и термини в Общата селскостопанска политика ( ОСП ) на Европейския съюз. Те изискват въвеждането на промени при прилагането на многопластовата структура на директните плащания в България през периода 2015-2020 г. Започваме с темата "Активен фермер".

 

Активен фермер - определение

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 1307/2013 в следващия програмен период директните плащания ще бъдат отпускани само на активни фермери. Дефиницията за активен фермер предвижда да не могат да получават директни плащания физически и юридически лица, чиито земеделски площи са основно (над 50%) площи, естествено поддържани в състояние, подходящо за паша или обработка и върху които не се извършват минимални земеделски дейности. В Регламент (ЕС) 1307/2013 е определен негативен списък от лица, на които няма да бъдат отпускани директни плащания, а именно физически и юридически лица, които експлоатират летища, железопътни услуги, водни съоръжения, услуги в сферата на недвижимите имоти, спортни игрища и места за отдих. С национално решение негативният списък за България е допълнен с държавни и общински органи, учреждения и юридически лица, които обслужват дейността на държавен или общински орган.

 

За да са активни фермери, земеделските стопани трябва да отговарят на следните изисквания:
- най-малко 1/3 от общия размер на постъпленията им да е от селскостопанска дейност;
- да са регистрирани като земеделски производители;
- Кодът на икономическата им дейност да сочи, че основната им дейност е селскостопанска;


Лицата от негативния списък могат да се считат за активни фермери, ако докажат едно от следните обстоятелства:
- Годишният размер на директните им плащания е най-малко 5% от общия размер на постъпленията на лицето;
- Общият размер на постъпленията, получени от селскостопанска дейност през най-близката данъчна година, представлява най-малко 1/3 от общия размер на постъпленията на лицето;
- Кодът на икономическа дейност на лицето сочи, че основната му дейност е селскостопанска.

 

Изискванията за активен фермер не се прилагат за земеделски стопани, които за предходната година са получили директни плащания под 3 000 евро.
 

 

Следващите статии по темата ОСП 2015-2020 ще са за СЕПП, Схемите за преразпределително плащане, Схеми за доброволно, обвързано с производството подпомагане, Схема за дребни земеделски стопани и др.

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!