Амбициозен проект има за цел да направи значителен принос за повишаване на ролята на земеделските съвети и свързаните с тях консултантски услуги и доставчици при вземането на решения от страна на земеделските производители и прехода към по-устойчиво европейско земеделие. Проектът AgriLink, който се изпълнява от консорциум по „Хоризонт 2020“ ви представяме в 220 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Какво ще се случи с отпадъците от лавандула?

Ключов елемент за насърчаване на иновациите и допринасяне за конкурентоспособността и устойчивостта на европейското земеделие е т.нар Системи за иновации и знания в селското стопанство, които съществуват на национално/регионално ниво в държавите-членки на ЕС и други страни.

Целта на AgriLink е да стимулира прехода към по-устойчиво европейско селско стопанство, като разшири разбирането за ролята на широк кръг съветнически организации при вземането на решения за земеделските производители и подобри техния принос към ученето и иновациите. 

За постигането на тази цел работи консорциум от 16 партньори от 13 държави, работещи заедно за прилагане на авангардни изследвания, които разработват редица иновативни подходи, включително анализ на „микро-AKIS“ в 26 фокус региона, анализ на управлението на селскостопанските консултативни системи, разработване на социо-технически сценарии и шест лаборатории, където фермерите, съветниците и изследователите разработват и тестват заедно иновативни инструменти и методи за консултиране.

С проекта AgriLink ще се подобри разбирането на процесите на вземане на решения от фермерите в ЕС и въздействието на съветническите и консултантските услуги върху устойчивостта на селскостопанските практики. За целта ще има набор от добри примери и най-добри практики за добре свързани и ефективни системи за консултиране, съсредоточени върху начините за запазване на практическите знания в дългосрочен план и включително идентифициране на елементи на успеха и възможни нови роли за съветниците с оглед на стимулиране на иновациите и подобряване на мрежите.

Вижте безплатните консултации за фермерите през септември

В рамките на проекта ще се изработят предложения за модели на управление и механизми на публичната политика, договорирането и подходящи инструменти за финансиране, осигуряващи ефективна подкрепа за подобрена интерактивност на съветниците, засилване на иновативните изследвания и консултантски услуги в подкрепа на прехода към по-устойчиво и интелигентно земеделие.

Проектът ще окаже засилено въздействие на системите за консултиране върху укрепването на потока от знания между науката и практиката, включително предложения за ефективна подкрепа и системи за обучение на съветници, включително взаимосвързаност и изграждане на мрежа от консултантски услуги и услуги за подпомагане на иновациите на национално, регионално и европейско равнище, подпомагащи изпълнението на ЕПИ-АГРИ.

AgriLink ще даде определения как да се задълбочи капацитетът за работа в мрежа и въздействието на хоризонталната система за консултиране на земеделските стопанства на ОСП, включително задълбочено разбиране на въздействието и механизмите в рамките на подкрепата за консултантски услуги за развитие на селските райони в следващия програмен период.

220 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!