Цифровизация на цялата верига на доставки в картофопроизводството е темата на завършил наскоро експериментален проект, който е изпълнен от партньорски организации в Швеция, Полша и Белгия в рамките на европейския проект Internet of Food & Farm 2020. Този експеримент ви представяме в 207 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Агроиновации: Цифрови решения в млечното говедовъдство

Възможността да проследява продукцията на място по отношение на продоволствената сигурност и качеството не само подпомага купувачите и преработвателите, но също така помага на земеделските производители да идентифицират проблеми и да подобрят добивите си през предстоящите години. 

Като важна стъпка към интелигентното цифрово земеделие, този експериментален проект събира информация и масиви от отворени данни, които се обменят между заинтересованите страни във веригата на доставки. 

В рамките на проекта се измерва ръстът на реколтата от картофи и прогнозата на добива, като се дава възможност и за проследяемост от местоположението на полето до складовите бази. Посредством монтирани IoT устройства на картофокомбайните на участващите в проекта стопанства се генерира точна информация, базирана на местоположението. Генерираните бази от данни се използват за улеснен обмен на информация с преработващата промишленост в съответствие с текущото състояние на техниката в областта на стандартизацията.

Партньори по този експериментален проект са картофопроизводители и фермерски организации в Полша, представители на преработвателната промишленост, компания производител на машини за картофи, компания за анализ на изображения от дрон и IT компания, която обслужва сензорите и измерванията в рамките на проекта.

Икономическото въздействие от реализацията на проекта показва увеличение на добива с 10%; намаляване с 10% на разходите за гориво; увеличен брутен марж с 5%; намаляване на разходите в преработващата промишленост, намаляване с 10% на хранителните отпадъци и бърз цифров достъп до важна информация.

207 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!".