„Дигитализиране на веригата на стойността на продуктите от биологично пчеларство“ е наименованието на проекта на една от оперативните групи в България, одобрени от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) по първия прием на подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от ПРСР 2014-2020.

Агроиновации: Най-сетне - блокчейн и у нас

Проектът е на стойност 419 298 евро и ще ви разкажем за него в 187 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации

Основната цел на оперативната група е създаване на икономически устойчива добавена стойност в биологичното пчеларство, чрез използването на смарт иновативна система, базирана на IoT технологии, която гарантира постигане на специфични цели. 

Това включва създаването на условия за подобряване на здравето на пчелите, повишаване на продуктивността, управлението на риска и възможността за навременно реагиране при възникване на неблагоприятни процеси и явления в пчеларството. 

Също така се търси подобряване на проследимостта и прозрачността на процесите в пчелина, последващите трансформации на продукта във всички части от веригата на доставки на биологичен пчелен мед.

Проектът цели обединяване на усилията на екип от експерти от различни области, които да адресират актуалните проблеми в българското пчеларство и да се постигне подобряване управлението в пчеларството, гарантиране на автентичността на пчелните продукти и увеличаване на икономическата устойчивост на земеделските стопани чрез дигитална трансформация на сектора. 

Ще бъде разработена и тествана иновативна интелигентна система за отдалечено и локално наблюдение и анализ на процеса на отглеждане на пчелни семейства, като инструмент насочен към управление на риска и ранно известяване в стопанствата. Това ще позволи и изграждане на система за проследяване на цялостния производствен и маркетингов процес на мед и пчелни продукти от кошера до масата на крайния потребител. 

Предлаганата иновативна система има за цел да повиши устойчивостта и прозрачността на веригата на доставки на мед и пчелни продукти, чрез внедряване на Интернет на нещата (IoT) технологични решения в производствените и преработвателните етапи, като по този начин се цели да се повиши конкурентоспособността на пчеларския сектор и да се възстанови доверието и очакванията за качество на потребителите.

Основните предвидени механизми и дейности за постигане на тази цел са използването на специализирани дронове и технологии за обработка на изображения в реално време за прецизно наблюдение и анализ на района около пчелина; IoT базирано наблюдение в реално време на пчелина и пчелните семейства, както и вътрешността на кошерите и поведението на пчелите при наличие на различни стресови фактори, без това да смущава тяхната дейност. 

Оперативната група ще използва облачна база данни за събиране и анализиране на всички събрани данни, с цел ранно идентифициране и сигнализиране на пчеларите и превенция на възможни негативни ефекти за пчелите и тяхната продукция, както и надеждно и уникално маркиране на продуктите, произведени от всеки кошер на пчелина с цел постигане на тяхната проследимост през цялата веригата на добиване, преработка от производителя до пазара и крайния потребител и гарантиране на автентичността и качеството на продукта което съответства на съответните стандарти за безопасност на храните.

187 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-АГРИ и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!