В поканите за прием на проекти по програма „Хоризонт 2020“ обикновено се изисква при предложенията да се прилага multi-actor approach - „подходът с множество участници“. Това означава, че проектите трябва да се съсредоточат върху действителни проблеми или възможности, пред които са изправени земеделските и горските стопани или други лица, нуждаещи се от решение. Дейността на един такъв проект по „Хоризонт 2020“, който всъщност представлява изследване по конкретен случай – проектът TREASURE ви представяме в 59 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации. 
 
 
Проектът TREASURE, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ е стартиран през 2015 г. и се фокусира върху устойчиви вериги за производство на свинско месо, основаващи се на местни европейски породи свине и свързаните с тях производствени системи. 
Потребителското търсене на висококачествени, здравословни, регионални продукти от свинско месо се увеличава, а опасенията относно въздействието от производството на храни върху околната среда са често срещани. Проектът с множество участници TREASURE е съсредоточен върху запазването и развиването на местна верига за доставки, използваща традиционни ресурси за подобряване на разнообразието, хуманното отношение към животните и устойчивостта в сектора на свиневъдството.
 
Мulti-actor approach при проекта TREASURE
Въпреки възобновения интерес, много от местните породи свине в Европа остават застрашени. За да се изградят устойчиви вериги за свинско месо, основаващи се на местни породи свине, са необходими както научни доказателства за ползите от тях, така и сътрудничество между различните участници. 
 
 
„Започнахме проекта TREASURE от една научноизследователска мрежа за средиземноморски породи свине“, казва Мариета Кандек-Потокар от Института по земеделие в Словения. Тя пояснява още, че след това консорциумът е разширен със сдружения на свиневъди, консултантски служби в областта на селското стопанство, центрове за компетентност по отношение на месопреработвателните технологии и още малки и средни предприятия, с цел да се гарантират използването на резултатите и обменът на ноу-хау между партньорите, включително съвместното разработване на колективна търговска марка. „Тези партньори играят ключова роля и при събирането на генетичен материал и данни, както и за организирането на полеви опити“, обяснява Мариета Кандек-Потокар.
 
Всеки от партньорите има ясно и откроено място в проекта и участва в него през цялото време от фазата на планиране до разпространяването на резултатите. Полевите експерименти се провеждат главно в реални условия, като при тях работят съвместно учени и земеделски стопани. Задачите по проекта са разработени така, че за постигане на проектните цели да са необходими общи усилия.
 
„Отчитането и използването на потенциала на отделните участници с разнообразни, но допълващи се компетенции, е от решаващо значение при проектите с множество участници, за да се преодолеят културните различия между науката и практиката, между публичния и частния сектор“, категорична е Мариета Кандек-Потокар.
 
59 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“