Много от поканите за представяне на предложения по програма „Хоризонт 2020“ изискват при проектите да се прилага multi-actor approach - „подходът с множество участници“.
 
 
Това означава, че проектите трябва да се съсредоточат върху действителни проблеми или възможности, пред които са изправени земеделските и горските стопани или други лица, нуждаещи се от решение. Дейността на един такъв проект по „Хоризонт 2020“, който всъщност представлява изследване по конкретен случай – проектът DIVERSIFOOD ви представяме в 55 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации
 
Програмата „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия предоставя финансиране за научни изследвания и иновации през периода 2014 - 2020 г. Тя подкрепя проекти в много области, включително „Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, изследвания в областта на морската среда, корабоплаването и вътрешните води и биоикономиката“.
 
Много от поканите за представяне на предложения по нея изискват при проектите да се прилага multi-actor approach - „подходът с множество участници“. Това означава, че проектите трябва да се съсредоточат върху действителни проблеми или възможности, пред които са изправени земеделските и горските стопани или други лица, нуждаещи се от решение. Това означава също, че партньорите с допълващи се знания - научни, практически и други трябва да обединят сили за изпълнение на дейностите по проектите от самото начало до края. 
 
В резултат на това чрез проектите, основани на multi-actor подхода, е възможно разработването на иновативни решения, които са по-добре пригодени за прилагане в практиката и за посрещане на реалните нужди. Освен това пряко възползващите се от тези резултати по проектите ще бъдат по-мотивирани да ги прилагат, тъй като са участвали в постигането им. Те са помогнали за изграждането на проекта, внасяйки идеите и мненията си, така че чувстват съвместна отговорност по отношение на изработените решения.
 
DIVERSIFOOD
Проектът DIVERSIFOOD, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ е стартиран през 2015 г. и се фокусира върху насърчаване на разнообразието от селскостопански култури и изграждането на мрежи за висококачествени хранителни системи на местно ниво.
Многообразието от селскостопански култури, отглеждани в ЕС намалява, а биологичното земеделие и по-конкретно земеделието с ограничено влагане на ресурси се нуждаят от сортови култури, които могат да се справят в различна и променяща се среда. Проектът DIVERSIFOOD намира начини за обогатяване както на многообразието от селскостопански култури, така и на продуктите, добивани от тях.
 
 
Той има за цел да укрепи „хранителната култура“ и устойчивостта и икономическата жизнеспособност на местните хранителни вериги и агроекосистеми. Проектът оценява генетичните ресурси на десетки, недостатъчно използвани и забравени растителни видове с цел използването им в биологичното производство и земеделието с ограничено влагане на ресурси или при трудни, специфични условия.
 
Мulti-actor approach при проекта DIVERSIFOOD
Консорциумът, работещ по проекта DIVERSIFOOD, свързва цялата хранителна верига: от генетичните ресурси до маркетинга. Основният екип се състои от мрежи на земеделски стопани и производители, поддържащи семена за посев, както и изследователи, ангажирани с биологично земеделие или научни изследвания, основани на принципа на участието.
 
Партньорите внасят допълнителен експертен опит и представят разнообразните условия, свързани с околната среда, в цяла Европа.
Проектът достига активно до земеделските стопани, хлебарите, потребителите и други извън тези, които вече участват в проекта, чрез дегустации, дни в стопанствата, ателиета за споделяне на знания и други. 
 
„Наличието на множество участници в проекта DIVERSIFOOD означава динамична организация, при която всички изследвания, от семената до пазара, се развиват заедно и си взаимодействат, например за експериментиране в стопанствата, изграждане на мрежа за обмен на семена, етикетиране на храни. Годишната ни среща събира заедно всички различни видове участници. Част от нея прекарваме в стопанство, което участва в проекта“, казва Вероник Шабл, от INRA - Национален институт за изследвания в селското стопанство във Франция, една от организациите-партньори по проекта.
 
55 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“