Оптимизиране на вземането на решения във веригата за доставки на говеждо месо и създаване на споделена добавена стойност посредством IoT и Blockchain технологии за повишаване на ефективността на производството и качеството на продукта.

Млади фермери: Какви мерки са нужни за излизане от кризата?

 Върху тези въпроси се фокусира работата на експериментален проект, който се изпълнява от партньори в Белгия и Испания в рамките на европейския проект Internet of Food & Farm 2020. Този експеримент ви представяме в 184 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Веригата за доставки на говеждо месо е сложна система, включваща животновъдни и растениевъдни ферми, складове за съхранение на фуражи, транспорт, кланици, търговци и потребители. Събитията, случващи се на ниво ферма, оказват огромно въздействие върху производството, потребителите и други заинтересовани страни и обратно. В днешно време системите за проследяване събират някои данни от всеки сегмент на веригата на доставки, главно за да гарантират безопасността на храните на потребителите.

Потенциалът за споделяне на данни по веригата на доставки обаче е много по-голям. Споделените системи за добавена стойност, базирани на интегрирани данни, позволяват на всеки сегмент от веригата на доставки да подобри ефективността на производството и качеството на продукта. Основната цел на този експеримент е да насърчи технологична рамка, базирана на IoT, отворени данни, Big Data и блокчейн, улесняваща обмена на данни по веригата за доставки на говеждо месо за подобряване на вземането на решения и доверието на потребителите.

Конкретните цели, които си поставя екипът на проекта включват подобряване на производителността и качеството на посевите за хранене на животните и оптимизиране на всеки сегмент по веригата за по-добро качество на отглеждане на животните, както и намаляване на недоверието на потребителите към говеждите продукти от ЕС;

Сред очакваните резултати от изпълнението на проекта са намаляване с 10% на консумацията на тор и вода в стопанството, увеличаване на коефициента на размножаване, както и увеличаване с над 10% на продажната цена чрез сертифициране на продукцията.

184  брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!