Дейността на португалската оперативна група IntenSusVITI, фокусирана върху устойчивото интензифициране на лозарството ви представяме в 64 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.Бг реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.
 
 
Предварително проучване преди реализацията на проекта IntenSusVITI установява, че португалски лозови масиви имат едни от най-ниските добиви в света - около 4 т/ха за година, което сериозно ограничава конкурентоспособността на сектора. Установено е също така, че тази ниска производителност се дължи главно на липсата на иновативни процеси, особено по отношение на подрязването, както и на ниската плодовитост на лозята.
 
За решаване на този идентифициран проблем е сформирана оперативна група, която в периода януари 2017 – декември 2021 г. изпълнява проекта IntenSusVITI на стойност 482 000 евро. В оперативната група са включени Висшия агрономически институт в Португалия, който служи за изследователска база по проекта, пет стопанства и лозаро-винарските асоциации в Concelho de Palmela и Alentejo.
 
Основната цел на проекта е увеличаване производството на грозде с нисък екологичен отпечатък, както и увеличаване на производителността чрез механично подрязване и подобряване на органичните вещества в почвата. По проекта е предвидено да бъдат разработени нови методи за оценка на риска и предписания за устойчива растителна защита. Сред поставените цели пред изпълнението на проекта са също така разработването на практически ръководства за оптимизиране на системата с прецизни лозарски техники.
 
 
Сред очакваните резултати след изпълнението на IntenSusVITI са увеличаване на производството на висококачествени вина в Португалия, постигане на добри резултати от механичния модел на подрязване, свързан с интензивността на агротехническите мероприятия и пространствената променливост. Иновативните практики се очаква да увеличат запазването на въглерода в лозята и да гарантират храненето на растенията. В следствие на реализацията на пилотните проекти се очаква също така да бъдат идентифицирани ефективни методи за откриване на вредители и оценка на риска, както и внедряването в практиката на земеделските стопанства на биотехнологични и биологични инструменти за борба с щитоносните въшки.
 
В хода на изпълнението на проекта IntenSusVITI се наблюдава, че механичното подрязване намалява разходите и потенциално увеличава добивите. Увеличението му се дължи на по-голям брой гроздове, въпреки че плодовете са все още по-малки. Установена е също така и тенденция, че при механичното подрязване на лозовите насаждения се намаляват условията за развитието на вредителите и щитоносните въшки.
 
64 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!