„Проект за превенция на заболяванията и иновации в репродукцията с цел подобряване на икономическите показатели и преодоляване на последиците от епизоотични ситуации в козевъдството“ е наименованието на проект на оперативна група по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020. Дейностите на оперативната група в България, с координатор Асоциация за развъждане на млечните породи кози, която ще изпълнява своя проект на обща стойност 449 846 евро в периода 2020-2023 г., ви представяме в 191 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Института за агростратегии и иновации

Сапун от козе мляко спаси семейство от безработицата

Проектът на оперативната група си поставя за цел да анализира икономически значимите заболявания, предавани от мъжките разплодници в козевъдните стопанства и създаване на програми за превенцията им; осъществяване на пряка връзка между науката и козевъдите; внедряване на техниките по изкуствено осеменяване и ембриотрансфер, и насърчаване на прилагането им; анализ на сперма чрез иновативни методи и оборудване; създаване на генетична банка; повишаване на млечната продуктивност и плодовитостта; понижаване на производствените разходи; повишаване на конкурентоспособността на пазара; подобряване благосъстоянието на козевъдите.

Сред планираните дейности по проекта са анализ на здравословното състояние на мъжките разплодници, създаване на програми за елиминиране и/или превенция на заразни болести предавани по полов път и намаляващи икономическата ефективност на козите, добив на семенна течност и ембриони от здрави животни с висока развъдна стойност. 

В рамките на изпълнението на проекта ще бъде направен анализ и преценка на семенна течност чрез използване на иновативни флуоресцентни методи, както и създаване на генетична банка от криоконсервирани ембриони и семенна течност, внедряване в практиката на техниките на изкуствено осеменяване и ембриотрансфер и популяризиране на резултатите от проекта

Целта е да се установи здравния статус на мъжките разплодници, чрез провеждане диагностика на заболяванията, които оказват негативен ефект върху репродуктивната способност и се предават по полов път. Голяма част от обхванатите в проекта заболявания протичат скрито без ясна клинична картина и лесно се разпространяват от мъжките животни при полов контакт. С изпълнението на проекта в България ще се въведат в практиката иновативни техники по изкуствено осеменяване със свежа и замразена семенна течност, както и чрез ембриотрансфер. 

С помощта на компютърно подпомагани системи за анализ на спермата (CASA) и  иновативни флуоресцентни техники  ще се извършат не само класически анализи на подвижността, концентрацията и морфологията, но и различни оценки на функционалността на сперматозоидите (морфометрия, акрозомен интегритет, митохондриална активност и ДНК-интегритет). Тези техники ще се приложат за пръв път в света за семенна течност от кози, извън научноизследователска лаборатория. Правилното и прецизно измерване на качествените и количествените параметри на всеки еякулат са предпоставка за производството на дози от сперма с увеличена оплодителна способност, което от своя страна ще намали значително разходите за използване на този вид осеменяване.

По този начин използването на здрави мъжки разплодници, с доказани качества на семенната течност ще стане достъпно, което ще повиши продуктивността на козите като цяло в много по-кратки срокове. Същевременно ще се създаде генетична банка от замразена сперма и ембриони, които могат да се използват в случай на тежки епизоотични ситуации или катаклизми за възстановяване на популацията от млечни кози в България.

191 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-АГРИ и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!