Agri Innovation Summit 2017 - най-голямото събитие за иновации в агро-хранителния сектор в Европа се проведе този седмица в град Оейраш, Португалия.
 
Съвместната инициатива на португалски консорциум от организации, работещи в сферата на агроиновациите, Правителството на Португалия, EIP-AGRI и Европейската мрежа за развитие на селските райони събра над 500 участника – фермери и инвеститори в селски райони, Start-up компании, изследователи, учени, представители на управляващи органи на ПРСР, на Национални селски мрежи, съветнически служби, местни инициативни групи и неправителствени организации от държавите-членки на ЕС.
 
 
В програмата на Agri Innovation Summit 2017 взеха участие комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган, комисарят по изследвания, наука и иновации Карлош Моедаш, министърът на земеделието, горите и развитието на селските райони на Португалия Луиш Капоулаш Сантош. Събитието се организира за първи път в такъв мащаб и събира всички заинтересовани страни, за да промотира multi-actor инициативите за иновации в рамките на ПРСР и на програма Хоризонт 2020, да информира за възможностите за иновации и дигитализация на земеделието и селските райони и да допринесе за оформяне на политиката за иновации в ОСП след 2020, следвайки точка 7 от Декларацията от Корк 2.0.
 
 
Председателят на Институт за агростратегии и иновации Светлана Боянова беше представителя от България в Agri Innovation Summit 2017. Като част от програмата на конференцията, участниците имаха възможност да се включат в тематични сесии, представящи иновативни проекти в различни направления – използване на природните ресурси, управление на земеделски, хранителни и горски системи, IT и дигитални решение за развитие на селските райони. 
 
В брой 16 на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, ще ви запознаем с един от многобройните проекти, представени по време на Agri Innovation Summit 2017. Той е на Оперативната група от Португалия и е посветен на повишаването на жизнеспособността на пасища чрез оптимизиране на фосфатното торене.
 
По-голямата част от пасищата в Португалия са затревени площи с бедни и ерозирали почви. Някои фермери инвестират в подобряване и наторяване на тревните площи със засяване на различни култури и превръщането им в пасища с обогатено биоразнообразие. Същевременно обаче тяхната икономическа жизнеспособност е заплашена от производствените разходи, свързани с фосфатното торене. 
 
В отговор на разрешаване на тези проблеми се изпълнява проект на Оперативната иновативна група „Повишаване на жизнеспособността на пасища чрез оптимизиране на фосфатното торене“. Партньори по проекта са Университетът в Евора, Висшия институт по агрономство в Португалия и Асоциацията за развъждане на местни породи в говедовъдството. Изпълнението на проекта започва през май 2017 година и ще продължи до декември 2021 г. и е с бюджет от 503, 033 евро.
 
 
Целите, които си е поставила Оперативната група са свързани с оптимизирането на използването на торове в пасищата чрез използване на сензорно, дистанционно наблюдение на данните за оценка на хранителните нужди на пасищата и използване на технология с променлива скорост за разпръскване на торове.
 
Сред очакваните резултати от изпълнението на проекта са изработването на технологичен метод за получаване на карти с висока резолюция, включващи предписания за фосфатно торене. Те ще послужат за оптимизиране производителността на пасищата и за намаляване на производствените разходи. На тази база ще бъде разработена услуга, за подобряване на икономическата жизнеспособност на пасищата, която ще се предоставя на земеделските производители.
 
От стартирането на проекта на оперативната група се изпълняват дейности по подбор на експериментални парцели и получаването на сателитни данни. За нуждите на изработването на 3D теренни модели се правят почвени измервания с три вида сензори – оптични, сензори за капацитет и за електрическа проводимост. Правят се също така почвени и растителни проби, които предстои да бъдат анализирани. В дейностите по проекта ще бъдат реализирани заснемания на демонстрационните полета с дрон за получаване широкоспектърни изображение и свързването им с резултатите, получени от анализа на почвените и растителните проби. 
 
Публикацията е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена от Институт за агростратегии и иновации като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“