Координация на европейските транснационални изследвания в областта на биологичните храни и системи за земеделие е темата на проекта CORE Organic, който включва 26 партньорски организации и се изпълнява по „Хоризонт 2020“. Проектът, който подкрепя развитието на европейския биосектор ви представяме в 225 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Изкупни цени на млякото

Зелената сделка на ЕС поставя цел 25% от земеделските земи да бъдат биологични до 2030 г. Постигането на тази амбициозна цел изисква непрекъснати изследвания и иновации в устойчивото производство на храни. Проектът CORE Organic помага за стимулирането на този преход чрез засилване на сътрудничеството между международните изследователски дейности.

Изпълнението на амбициите на ЕС за устойчиво производство на храни и по-здравословна диета изисква повече от просто предаване на земята на биологично земеделие. Разработването на по-устойчиви системи за органични храни означава подобряване на земеделските практики и системите за преработка на храни и създаване на иновативни вериги за доставка.

Въпреки това публично финансираните изследвания на системите за органични храни в Европа често се ръководят от малки изследователски общности, разпокъсани както географски, така и институционално. За да се увеличи въздействието на това изследване, са необходими съвместни усилия. 

От 2016 г. насам партньорите на CORE Organic работят за решаване на най-важните предизвикателства по веригите на доставки на биологична продукция чрез мрежите на Европейското изследователско пространство.

Мрежата по проекта CORE Organic Cofund сега наброява 26 партньори от 19 държави. Чрез увеличаване на иновационния потенциал, достъпността на знанията, привеждане в съответствие на националните изследвания и международния обхват, партньорите се стремят да подкрепят нарастващото търсене на биологични продукти, да подкрепят разработването на разпоредби за биологичното земеделие и впоследствие да стимулират по-здравословното хранене, търговията и създаването на работни места. 

Подкрепените проекти също стимулират повишаване на конкурентоспособността на европейското земеделие на местните и световните пазари.

Координиран от университета в Орхус в Дания, консорциумът отправя съвместна покана за иновации, които биха могли да подкрепят подхода за устойчиви хранителни системи и растежа на биологичния сектор в Европа, и като цяло засилено разбиране на спецификите на подходите за екологично земеделие. В рамките на проекта се финансират дванадесет проекта бяха присъдени общо 15 милиона евро. Те включват, например, SureVeg, който изследва отрязването на ленти и рециклирането на отпадъци като основа за биоразнообразие и ефективно използване на ресурсите за интензивно производство на зеленчуци, FreeBirds, проект за подобряване на здравето на пилетата и екологичните проблеми при производството на свободни животни и ProOrg, която се стреми да разработи Кодекс на практика за преработка на биологични храни.

С програмата на проекта, който е планиран да се изпълнява до май 2022 г., CORE Organic продължава да наблюдава финансираните проекти, предлагайки помощ с участието на заинтересованите страни и разпространението им, за да осигури високо въздействие на усилията за научни изследвания.

225 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!