„Създаване на родителски стада от двулинеен хибрид – „патета-мюлари“(кръстоска между мускусна патица и обикновена домашна патица) за първи път в България” е пълното наименование на проект на Оперативна група по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020.

Агроиновации: По-добра репродукция на пчелните семейства

Дейностите на Оперативната група в България, с координатор П.А.Д. ООД, който ще изпълнява своя проект на обща стойност от 418 734 евро в периода 2020-2023 г., ви представяме в 203 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации

Оперативната група „Хибриди 2020“ има за цел с изпълнението на проекта да търси създаване на хибридни родствени стада чрез кръстоска на мускусната патица с традиционната за Европа обикновена патица чрез изследване по хуманен начин за установяване на собствен и родствен фенотип с цел установяване на роднинска връзка, като в резултат на това най-далечните роднини ще бъдат кръстосвани. 

Целта на проекта е за пръв път у нас да разполагаме с високопродуктивни племенни стада за производство на хибридни патета-мюлари. Така родните производители ще могат да закупуват хибриди от България, което ще намали разходите им чрез избягване на френския монопол и ще им помогне да увеличат своето производство и съответно финансовото им представяне.

В проекта се посочва, че България е един от най-големите производители на продукти от патета – мюлари и патешкият черен дроб е един от най-изнасяните продукти. Родните производители внасят еднодневните патета-мюлари от Франция, като липсата на нуклеусови стада води до невъзможност да бъде затворен цикъла, оскъпявайки крайния продукт. В резултат на този проблем оперативната група „Хибриди 2020“ е създадена с цел провеждането на селекционна програма за създаване на родствени стада двулинеен хибрид „патета-мюлари“.

Оперативната група е създадена от осем на брой земеделски стопани, занимаващи се с отглеждане на въпросния хибрид и от Лесотехническия университет (ЛТУ). Водещият партньор ще предостави животновъдни обекти и 3600 броя животни с цел продължаване на родителските стада на обикновените видове и кръстосването им. За целта научния персонал в лицето на доц. Андрей Куртенков, представляващ ЛТУ, ще извършва анализ на кръвни проби от родителите с цел изолиране на ДНК и установяване на степен на родственост, като на база тази степен ще консултира водещия партньор кои патици да съешава.

Новоизлюпените патета-мюлари ще се предоставят безвъзмездно на останалите седем земеделски производители от оперативната група, които ще ги отглеждат за своя сметка до момента на заколване, като ще предоставят на водещия партньор ключови показатели като тегло на дроб. На база тези резултати, родителите на съответния хибрид ще бъдат кръстосани отново с цел създаване на мюлар, който да бъде отделен като бъдещ родител.

Успешното осъществяване на проекта ще премахне зависимостта на българските производители от френските, водейки до повишаване ефективността на производството и търговията. При успешно реализиране на настоящия проект, сходна методология може да бъде използвана за създаване на родителски стада от други птици като пуйки, гъски, кокошки и др..

203 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-АГРИ и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!