„Мобилен професор” е наименованието на проект на Оперативна група по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020. Дейностите на Оперативната група в България, с координатор Национална овцевъдна и козевъдна асоциация, която ще изпълнява своя проект в сътрудническтво с Тракийския университет на обща стойност от 255 509 евро в периода 2020-2023 г., ви представяме в 198 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации

Агроиновации: Интернет платформа „Всичко за овцете“ на НОКА

Проектът на Оперативната група е насочен съм развитие на нови форми на трансфер на знания и иновации, които не са прилагани до момента в страната, нито на ниво стопанство, нито по отношение на участващите фермери. Направен е внимателен предварителен подбор на дългогодишни специалисти в седемте основни направления на проекта, които сформират мобилен екип от учени. Този екип посещава всяко едно от участващите стопанства и прави моментна „снимка“ – снема данни за дейността на стопанството във всяка една от седемте жизненоважни области.

Мобилен професор е проект, чиято идея е да се сформира екип от учени-специалисти в най-важните области на животновъдството, които ще посещават лично всяко едно от стопанствата на участващите фермери-овцевъди и ще изготвя конкретен научно-практически анализ на всяка ферма. По този начин „Науката“ ще отиде при земеделския производител, за да му помогне да реши проблемите си и да подобри дейността си. Основните дейности се състоят в споделяне на знания и даване на препоръки, изпълнение на препоръките от страна на фермерите и проследяване на ефекта от промените върху представянето на фермите и стопанствата им. Целта е да бъдат обхванати най-важните сфери от дейността на стопанствата. Ще бъдат засегнати няколко области, а именно – хранене, развъждане, репродукция, механизация и автоматизация, зоохигиена и сгради, здравеопазване и икономика.

Кой стои зад проектите за иновации?

Друга част от проекта на Оперативната група включва възлагане изработването на поточна линия от вакуумен тип за иновативна преработка на фураж за овце /люцерна/ чрез дехидратация. Част от участващите в проекта фермери отглеждат люцерна, която сушат и използват за изхранване на овцете си. Те споделят следните проблеми:


При продължителен престой на люцерната на полето се увеличава риска от загуби, предизвикани от неблагоприятни климатични условия - отмиване на разтворими хранителни и минерални съставки, разтворимата част на протеина; създават се условия за развитие на плесени и гъбични болести и съответното наличие на микотоксини, или замърсяване на фуража с почва.

С новия метод на преработка на люцерната ще се тества дали тези проблеми могат да бъдат проеодоляни в стопанствата на фермерите и какви ще са ползите от въведената промяна в процеса на обработка на люцерната. Тези аспекти отново ще бъдат наблюдавани от съответния специалист по хранене, участващ в проекта.

На трето място, като част от проекта на Оперативната група е предвидено въвеждане ползването на интелигентни системи за управление на стопанството /специализиран софтуер/ в стопанствата на всички участващи фермери като целта е стопаните да усетят ползите пряко в ежедневната си дейност, да бъдат улеснени в работата си и да подобрят дейността си.

Основните резултати и ползи от дейностите, предвидени по проекта целят участващите ферми да станат по-успешни, по-рентабилни, а прилаганите модели ще се използват в много други ферми през следващите години.

След анализ на събраните данни екипът от учени подготвя списък с препоръки, всеки в своята област, които ще доведат до подобряване на дейността без или с минимални финансови ресурси, съгласно волята на фермера. Допълнително, с цел подобряване дейността на фермерите, в стопанствата на всички производители, участващи в проекта, се въвежда за периода на проекта ползване на софтуер за управление на стопанствата.

Друга част от проекта е свързана с въвеждане в част от стопанствата на участващите фермери на хранене с люцерна, която е изсушена чрез прилагането на нова технология. 


Целта на проекта е прилагането на описаните дейности да доведе до постигане на следните резултати - намаляване на себестойността на произведената продукция; оптимизиране на разходите; повишаване на уменията на фермерите; посетените ферми ще станат по-рентабилни; намаляване на отделните рискови фактори при отглеждането и храненето на животните.

 

198 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ-АГРИ и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!