Историята на една територия в Португалия с унищожени екосистеми вследствие на вредни земеделски практики и превръщането й във високопродуктивни пасища с богато биологично разнообразие е темата на 65 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации
 
 
В продължение на пет години 1000 португалски фермери са засявали на площ от 50 000 хектара различни смесени, бобови и други култури с цел поддържане на по-голямо биологично разнообразие в пасища. Това е една от дейностите по вече реализирания проект „Terraprima“, изпълняван от широк кръг от партньори в Португалия.
 
За времето на изпълнението му участниците в проекта успяват да се справят с множество предизвикателства, включително изменението на климата, биологичното разнообразие и почвената ерозия. Прилаганите в проекта методи, основани на природата, предлагат потенциално решение за устойчиво интензифициране, като същевременно увеличават производството и услугите, свързани с околната среда.
 
 
Сеитбата на тези биоразнообразни смеси от семена води до по-висока животинска продукция и по-високо съдържание на протеини във фуража. Също така се увеличава запазването на въглерод в почвата чрез съхраняване на органичните вещества, подобрено почвено плодородие, повишен капацитет за задържане на водата в почвата и намалява риска от ерозия. Нещо повече, обработените пасища помагат за запазването на разнообразието от растителни видове, птици и насекоми.
 
Проектът „Terraprima“, финансиран от Португалския въглероден фонд е реализиран в периода 2009 - 2014 г. в Южна Португалия. В региона Монтадо земеделските и горските екосистеми са били унищожени посредством вредни земеделски практики, налагани с десетилетия в региона. 
 
Преди стартирането на проекта органичните вещества в почвата са били по-малко от 1 процент, районът се е характеризирал с висока чувствителност към ерозия на почвата и опустиняване. Чрез засяването на биоразнообразни пасища проектът си поставя за цел да промени това състояние. 
 
Преди проекта
 
„На участващите в проекта фермери беше предоставен ясен план за внедряване, включващ техническа поддръжка, посещения на място и информационна подкрепа.“, казва Клаудия Маркес де Сантош, един от многобройните фермери в „Terraprima“.
 
„Никой не познава трудностите по-добре от земеделския производител и може да направлява търсенето на решения. Ние се виждаме не само като земеделски стопани, но и като доставчици на екологични услуги. Основните екологични предимства на засетите биоразнообразни пасища според нас са подобряването на ландшафта, азотното фиксиране, задържането на въглерода, опазването на почвата и осигуряване на храна за животните", категорична е Клаудия.
 
Смесите от семена Terraprima съдържат голямо разнообразие от подобрени и подбрани местни растителни видове и сортове, което позволява по-голяма адаптивност на пасищата към всяка конкретна област и вид на почвени и климатични промени. Резултатите показват, че голяма част от бобовите растения в смесите осигуряват възобновяем източник на азот за хранителната система и увеличават производителността на пасищата.
 
По-високото съдържание на протеини също прави пасищата по-привлекателни за животните. В същото време пашата избягва развитието на храсти и други видове растителност, като същевременно се намалява риска от пожар и необходимостта от механично отстраняване на храстите.
 
Всъщност партньорите по проекта „Terraprima“ вярват, че адаптираната реализация на засетите биоразнообразни пасища в целия средиземноморски регион би могла да предостави много решения за предизвикателствата, свързани с биоразнообразието, пред които е изправена Европа.
 
Чрез намаляване на азотното извличане, неизползването азотни торове и оттичането на фосфор, поради намалена ерозия на почвата, засетите пасища спомагат за опазването и възстановяването на чистата вода и гарантират нейното дългосрочно и устойчиво използване.
 
След като проекта започва работа 
 
Други земеделски производители експериментират едновременно със засети и естествени биоразнообразни пасища. „Когато пасищата се засяват, е необходимо да се управляват с висока плътност и неселективна паша. От голямо значение е земята да почива през пролетта, за да създаде „банка за семена“. През сухия сезон сухото вещество трябва да бъде отстранено чрез паша". Така животновъдът Мануел Дия, който има натрупан 18-годишен опит, подчертава значението на правилното управление на пасищата за опазване на биологичното разнообразие и увеличаване на продуктивността на пасищата.
 
65 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!