Kакво е Decision support system (DSS) или с други думи система, подпомагаща взимането на решения. Това е темата на 304 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Знаете ли какво е Decision support system (DSS) или с други думи система подпомагаща взимането на решения? Отговор на този въпрос дават от технологичната компания Bevine, партньори в Европейския цифров иновационен хъб AgroHub.BG.

Това е полезен инструмент за нас, хората, които сме заети с хиляди задачи в ежедневието си и понякога пропускаме важни моменти случващи се с околната среда. 

Системата, обаче, има една основна задача - да събира данни и да уведомява при промени в определен параметър, насочвайки вниманието на потребителя към конкретен проблем. 

DSS се използва в множество области, а през последното десетилетие намира все по-широко приложение в земеделието, особено в сектора на лозарството и винарството, като помага на земеделците да вземат правилни решения относно начина, мястото и времето за действие.

Как всъщност работят тези системи? 

Те използват данни, събрани от различни хардуерни устройства, които предоставят информация за климата в региона, състоянието на растенията, вредителите и болестите в самото насаждение. Тези данни се обработват, и на базата им се генерират полезни известия, които указват на земеделците, че в техните стопанства съществуват потенциални рискове. Тези рискове могат да се отнасят до развитие на болести, нападение от определени вредители, промени в климата и други.

С помощта на такъв софтуер, агрономите оптимизират времето за прилагане на третиране срещу определени болести или вредители, за да защитят стопанствата си по устойчив и рентабилен начин. Това е отличен начин за облекчаване на прехода от конвенционално към устойчиво земеделие, като такъв преход е силно препоръчителен съгласно директиви на ЕС като 128/2009 за устойчивото използване на пестициди, които правят интегрираното управление на вредителите задължително в цяла Европа.

304 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Bevine и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!