С пожелание за здрава, успешна и иновативна нова 2022 година, темата на новия брой на рубриката ни е посветена на отворените приеми на проектни предложения по програма „Хоризонт Европа“ - основен инструмент за укрепване на научната и технологичната база, за разработване на решения за по-здравословен начин на живот, за стимулиране на цифровата трансформация, за борба с изменението на климата и за колективна устойчивост.

Как работи блокчейн в земеделието?

Тези от тях, които са свързани с постигане на целите на стратегията „От фермата до трапезата“, ви представяме в 234 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

"Хоризонт Европа" (Horizon Europe) е най-голямата транснационална програма в подкрепа на научните изследвания и иновации и разполага с  бюджет от близо 95,5 милиарда евро за програмния период 2021-2027 г. Програмата насърчава високите постижения и предоставя ценна подкрепа на най-добрите изследователи и новатори, за да се даде тласък на дългосрочни промени, необходими за гарантиране на зелена, здрава и устойчива Европа. 

Тя стимулира високи научни постижения чрез Европейския научноизследователски съвет (ЕНС) с цел да се даде възможност на изследователите да разширят границите на знанието и да търсят решения на икономическите и социалните предизвикателства пред Европа. Стипендиите и обменът по програма „Мария Склодовска-Кюри“ помагат на най-добрите таланти, младите изследователи, да разширят знанията и уменията си, а Европа се възползва от научните консултации, техническата подкрепа и специализираните изследвания на Съвместния изследователски център (JRC) - службата на Комисията за наука и знания.

Програмата също така подкрепя съвместните научни изследвания, укрепва технологичния и промишления капацитет чрез тематични клъстери. Например клъстерът „Климат, енергетика и мобилност“ и клъстерът „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ на „Хоризонт Европа“ ще увеличат ресурсите за научни изследвания и иновации в области, свързани с климата, и ще гарантират, че европейските предприятия имат достъп до технологиите и данните, от които се нуждаят. 

Клъстерът „Култура, творчество и приобщаващо общество“ ще подкрепя научните изследвания и иновациите в секторите на културата, творчеството и културното наследство чрез изграждане на пространство за сътрудничество в областта на културното наследство, хуманитарните науки и изкуствата. 

Клъстерът „Здраве“ ще бъде насочен към предизвикателства като пандемията от коронавирус, разширяването на клиничните изпитвания, иновативните защитни мерки, вирусологията, ваксините, леченията и диагностиката, както и превръщането на резултатите от научните изследвания в мерки на политиката в областта на общественото здраве.

„Хоризонт Европа“ също така насърчава участието и намалява разликите между държавите в областта на научните изследвания и иновациите чрез широк спектър от мерки за подкрепа на държавите с по-ниски резултати в областта на научните изследвания и иновациите за изграждане на центрове за високи постижения, за подобряване на техния капацитет и за улесняване на връзките на сътрудничество. 

Освен това програмата въвежда нови аспекти, като например Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) и мисиите на ЕС. ЕСИ, който вече функционира в пилотна фаза, ще получи над 10 милиарда евро бюджет за предоставяне на подкрепа за модерни и революционни иновации от страна на малките и средните предприятия (МСП), стартиращите предприятия и дружествата със средна пазарна капитализация. Той ще допълва работата на Европейския институт за иновации и технологии (EIT). 

Европейските иновационни екосистеми ще бъдат стимулирани чрез свързване с регионалните и националните участници в областта на иновациите. Мисиите на ЕС имат за цел да се справят с проблеми, които засягат ежедневието на населението в Европа – от борбата с рака до адаптирането към изменението на климата, живота в по-екологични градове, гарантирането на доброто състояние на почвите за отглеждане на посеви за храна, природата, хората и климата, както и опазването на водите и океаните.  

„Хоризонт Европа“ ще увеличи своето въздействие, като работи в тясно сътрудничество с други програми и политики на ЕС, като InvestEU, „Еразъм +“, политиката на сближаване на ЕС, „Цифрова Европа“, европейските структурни и инвестиционни фондове, Механизма за свързване на Европа и Механизма за възстановяване и устойчивост, за да насърчи по-бързото разпространение на национално и регионално равнище и внедряването на резултатите от научните изследвания и иновациите. 

За първи път в историята на рамковата програма регионите могат доброволно да прехвърлят част от своите регионални фондове към „Хоризонт Европа“, за да бъдат те използвани в научноизследователски и иновационни дейности в техния регион. За да се улесни допълнително подпомагането, Комисията е предложила също така проектите на МСП, получили „Печат за високи постижения“, в рамките на „Хоризонт Европа“, да се освободят от задължението за уведомяване във връзка с държавните помощи. Това е възможно благодарение на гаранциите, включени в програмите на ЕС, които се управляват централно от Комисията. 


В категория „Справедлива, здравословна и щадяща околната среда хранителна система от първичното производство до потреблението“ за 2022 г. в периода до 15.02.2022  е отворен прием на обща стойност 230,5 млн. евро, който включва следните теми за кандидатстване:

Оценка на риска от нови пестициди с нисък риск - бюджет 7 млн. евро

Социално-икономическа употреба на пестициди в селското стопанство - бюджет 6 млн. евро

Повишаване на биосигурността в животновъдството - бюджет 10 млн. евро


Иновативни решения за предотвратяване на фалшифициране на храни, носещи етикети за качество: фокус върху биологични храни и географски указания - бюджет 8 млн. евро

Изграждане на алтернативна протеинова среда, устойчива и здравословна хранителна среда - бюджет 12 млн. евро

Изследвания и иновации за загуба на храна и предотвратяване и намаляване на отпадъците чрез хармонизирано измерване и мониторинг - бюджет 14 млн. евро

Интегрирана система за наблюдение за предотвратяване и намаляване на незаразни болести (NCDs)  - бюджет 11 млн. евро

Ефективни системи за автентичност и проследимост в хранителната система - бюджет 10 млн. евро

В категория „Справедлива, здравословна и щадяща околната среда хранителна система от първичното производство до потреблението“ за 2022, предстои в периода 15.02.2022 - 06.09.2022 да бъде отворен прием на проектни предложения на обща стойност 66,5 млн. евро със следните теми:

Агроекологични подходи за устойчиво управление на плевелите - бюджет 14,5 млн. евро

Възникващи и бъдещи рискове за здравето на растенията - бюджет 7 млн. евро

Екология на инфекциозните болести по животните - бюджет 12 млн. евро

Интелигентни решения за използване на цифрови технологии за малки и средни, ферми и селскостопански структури - бюджет 15 млн. евро

234 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!