Цифровизацията и произтичащите от нейното внедряване икономически и социални въздействия в селските райони е темата на проект с множество участници, координиран от Университета в Пиза. Проектът Desira който включва 25 партньорски организации, сред които изследователски институти, неправителствени организации и МСП и се изпълнява по „Хоризонт 2020“ ви представяме в 224 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Кризата с торовете

Проектът Desira има за цел да подобри капацитета на обществото и политическите органи да отговорят на предизвикателствата, които цифровизацията поражда в земеделието, горското стопанство и селските райони. 

Консорциумът работи интегрирано за постигане на няколко специфични за проекта цели - запълване на пропуските в социално-икономическите знания относно цифровизацията в стопанствата, да се оцени миналото и настоящото социално-икономическо въздействие на цифровизацията по отношение на целите за устойчиво развитие, както и за подобряване на капацитета на общностите да отразяват бъдещите рискове и възможности за цифровизация. 

Сред целите по проекта са още подобряването на капацитета на селските общности да се възползват от възможностите, предлагани от цифровизацията, и да подобри устойчивостта на свързаните с това рискове, да се насърчат онлайн и офлайн взаимодействието и обучение сред широк кръг заинтересовани страни, както и увеличаване на възприемането на обществените притеснения в политиката и иновациите, свързани с ИКТ, и привеждане на сценариите на дигитализация в съответствие с обществените нужди и очаквания.

Desira подхожда към всички дейности, разглеждащи цифровизацията като процес на социална трансформация, задвижвана от цифровите технологии. Той признава трансформиращия характер на дигитализацията и въздействието, което може да окаже при оформянето на начина, по който селските общности и участниците учат, работят, пътуват, взаимодействат и т.н., действайки като фактор, управляващ промяната на селските територии и сектори.

Цифровата трансформация на селските райони генерира победители, които се възползват от промяната, но има и губещи, които са маргинализирани от промяната, както и противници, които се противопоставят на промяната и поддръжници, които подкрепят или се застъпват за промяната. 

Проектът Desira обхваща всички тези участници в процеса на цифровизация на селските райони. За да извлекат ползите и да намалят рисковете, свързани с цифровизацията, селските общности трябва да подобрят капацитета си да разбират въздействията и промените в техния контекст и да разработят и планират подходящи действия, за да се адаптират. 
Устойчивата цифровизация е от ключово значение за минимизиране на разходите и максимизиране на ползите от дигиталната трансформация, допринасяйки за целите за устойчиво развитие.
Аналитичната работа по проекта е фокусирана върху взаимовръзката между обществото, растенията и животните, кибер, софтуер данните и нещата-физически, хардуер в рамките на селските системи или контексти. 

Социално-кибер-физическите системи могат да показват различни конфигурации във всеки селски район поради взаимодействието на три аспекта: условия за достъп до технологии, проектиране на цифровото решение, сложност на цялостната система. Разбирането на социално-икономическите въздействия, различните конфигурации и тяхното взаимодействие ще помогнат на селските общности да проектират устойчиви пътища за цифровизацията.

224 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на Европейската комисия и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!